بردوک - ارمغان فائزی: شما می توانید این حیوانات را هم با کاغذ معمولی هم با مقوای رنگی درست کنید. فراموش نکنید از فرزندتان برای درست کردن کاردستی کمک بگیرید.وسایل لازم

  •     کاغذ یا مقوا رنگی
  •     قیچی
  •     مداد رنگی
,حیوانات کاغذی درست کنید کاردستی,سرگرمی کودک,حیوانات کاغذی,مراقبت دوران بارداری


مراحل ساخت

1. الگوی جوجه را دانلود کنید و آن را روی کاغذ رنگی بکشید و با قیچی جدا کنید.

,حیوانات کاغذی درست کنید کاردستی,سرگرمی کودک,حیوانات کاغذی,مراقبت دوران بارداری


2. با مداد رنگی ، قسمت های مختلف مرغ، مانند چشم، نوک، پا و ... را رنگ کنید. از وسط کاغذ را تا کنید و مطابق عکس، برش های لازم را روی آن بزنید.

,حیوانات کاغذی درست کنید کاردستی,سرگرمی کودک,حیوانات کاغذی,مراقبت دوران بارداری


3. الگوی خرگوش را دانلود کنید و آن را روی کاغذ بکشید و با قیچی جدا کنید.

,حیوانات کاغذی درست کنید کاردستی,سرگرمی کودک,حیوانات کاغذی,مراقبت دوران بارداری


4. از وسط کاغذ الگو را تا کنید و مطابق عکس، برش های لازم را روی آن بزنید.

,حیوانات کاغذی درست کنید کاردستی,سرگرمی کودک,حیوانات کاغذی,مراقبت دوران بارداری