صرف نظر از دلایل مختلف این امر و عوارض استفاده مداوم از پستانک در این مطلب به نقل از سایت «MSN» به راهکارهایی برای ترک این عادت اشاره شده است.

کودک را به مغازه اسباب بازی فروشی ببرید و به او بگویید اگر تمامی پستانک هایش را به فروشنده بدهد اجازه دارد که هر اسباب بازی که می خواهد انتخاب کند. صندوق دار را نیز در جریان بگذارید.

پستانک را زیر بالش قرار دهید و به او بگویید که فرشته آن را با هدیه ای دیگری جایگزین می کند.

می توانید با او در باغچه چاله ای ایجاد کنید و دور از چشم کودک چند بذر گل نیز همراه پستانک در خاک چال کنید تا او هر روز به بذرها آب دهد و شاهد رویش گل باشد.

پستانک را در داخل عروسک پارچه ای قرار دهید و عروسک را بدوزید تا بداند با وجود دسترسی نداشتن به پستانک، آن وسیله نزدیک اوست.

پس از جمع کردن پستانک ها، چنین وانمود کنید که آن را مثلا به پزشکی که پستانک ها را جمع آوری می کند تحویل داده اید.

در ابتدا، استفاده از پستانک را در خودرو و منزل محدود کنید. سپس به او بگویید که فقط در داخل منزل می تواند پستانک بمکد سپس تنها هنگام ساعت خواب به او اجازه استفاده بدهید و کم کم کاملا آن را حذف کنید.


منبع:روزنامه خراسان