هرگونه تأخیر در رشد کودک، یکی از نشانه های مهم بیماری ها و ناراحتی های کودکانه است. رشد انسان و حیوان نتیجه ازدیاد سلول های بدن است. بدیهی است که رشد کودک تابع شرایط ویژه ای است: تعذیه صحیح و توجه لازم به بهداشت کودک باعث رشد طبیعی وی خواهد شد.

● تغذیه:

غذا و طرز تغذیه واجد اهمیت به سزائی است. توجه به این نکته که کدام مواد غذائی دارای چه خواصی است تا با برنامه ریزی صحیح غذائی به رشد کودک خود یاری رساند.

کلسیم، پتاسیم، منیزیم و فسفر برای استخوان بندی کودک ضروری می باشند و مواد آلبومین دار مانند کازئین در شیر گاو، گلوتن در گندم، آلبومین در تخم مرغ تأثیر مثبت و سازنده ای در رشد کودک به جای می گذارند. ویتامین ها به ویژه ویتامین های A و B نیز برای رشد کودک لازم می باشند.

نور آفتاب که باعث تبدیل بخشی از چربی های بدن به ویتامین D می شود، استخوان بندی بدن کودک را استوارتر می سازد.

● غدد:

غده هائی که ترشح داخلی می کنند نقش مهمی در رشد و نمو کودک ایفا می نمایند.

غدهٔ تیروئید در رشد قامت تأثیر داشته و چنان چه این غده به تنبلی دچار آید، قد کودک کوتاه می ماند. چنان چه این غده به کلی از کار باز بماند رشد قد متوقف خواهد ماند.

غده تیموس نیز در نمو قامت کودک مؤثر می باشد. غده هیپوفیز با تأثیر مهمی که بر رشد و نمو همه جانبه کودک دارد، چنان چه کودک باشد و یا به طرز صحیح عمل نکند باعث توقف رشد می شود و در صورت زیادی ترشح، رشد قد بیش از حد طبیعی خواهد. غده های پاراتیروئید و سورنال نیز تأثیرات مثبتی در رشد و نمو کودک به جای می گذارند.

تفاوت آشکار کودک با شخص بالغ در رشد سریع کودک است به همین دلیل می باید به طور مرتب وزن و قد کودک را کنترل کرد.