7ماهگی


مهارتهای اصلی
(اکثرکودکان انجام می دهند)

* بدون کمک می نشیند
* با حرکتی جارویی شکل خود را بطرف اشیا می کشد
* اصوات را تقلید می کند
مهارتهای اضافی
(نیمی از کودکان انجام می دهند)


مهارتهای پیشرفته
(تعداد کمی از کودکان انجام می دهند)


* با گرفتن دست به چیزی می تواند بایستد
* دست را به حالت خداحافظی تکان می دهد
* اشیا را به هم می کوبد

 رشد کودک از هفت ماهگی تا یک سالگی

 

8 ماهگی


مهارتهای اصلی

(اکثرکودکان انجام می دهند)


* به هر دو والد دادا و ماما خطاب می کند (اختصاصی نیست)
* آغاز خزیدن
* اشیا را از یک دست به دست دیگر می دهد


مهارتهای اضافی
(نیمی از کودکان انجام می دهند)* با گرفتن دست به چیزی می تواند بایستد
* بخوبی می خزد
* به اشیا اشاره می کند


مهارتهای پیشرفته

(تعداد کمی از کودکان انجام می دهند)


* خود را برای ایستادن به حالت کشیده در می آورد، دور خانه می گردد
* اشیا را با شست دست و انگشتان بر می دارد (حالت نیشگونی)
* در خواست های خود را با ژست مخصوص نشان می دهد

 رشد کودک از هفت ماهگی تا یک سالگی

 

9 ماهگی


مهارتهای اصلی

(اکثرکودکان انجام می دهند)* سیلابل ها را کنار هم می گذارد و صدا های شبیه یک لغت می سازد
* با گرفتن دست به چیزی می تواند بایستد


مهارتهای اضافی
(نیمی از کودکان انجام می دهند)* برای برداشتن اشیا از حرکت شست در مقابل انگشتان استفاده می کند (حرکت نیشگونی)
* با گرفتن دست به مبل ها دور اتاق می گردد
* اشیا را بهم می کوبدمهارتهای پیشرفته
(تعداد کمی از کودکان انجام می دهند)


* به والد اختصاصی به طور صحیح دادا و ماما خطاب می کند

 رشد کودک از هفت ماهگی تا یک سالگی

 

10 ماهگی


مهارتهای اصلی
(اکثرکودکان انجام می دهند)


* دست را به حالت خداحافظی تکان می دهد
* اشیا را با حرکت نیشگونی بر می دارد
* بخوبی می خزددور خانه می گرددمهارتهای اضافی
(نیمی از کودکان انجام می دهند)


* به والد اختصاصی به طور صحیح دادا و ماما خطاب می کند
* به نام خود جواب می دهد و مفهوم کلمه نه را می فهمد
* درخواست های خود را با ژست مخصوص نشان می دهد


مهارتهای پیشرفته

(تعداد کمی از کودکان انجام می دهند)* با فنجان می نوشد
* برای چند ثانیه بدون کمک می ایستد
* می تواند اشیا را درون یک ظرف بریزد

 رشد کودک از هفت ماهگی تا یک سالگی

 

11 ماهگی


مهارتهای اصلی
(اکثرکودکان انجام می دهند)


* به والد اختصاصی به طور صحیح دادا و ماما خطاب می کند
* برای چند ثانیه می تواند بدون کمک بایستدمهارتهای اضافی
(نیمی از کودکان انجام می دهند)


* حرکات دیگران را تقلید می کند
* می تواند اشیا را درون یک ظرف بریزد
* دستورات ساده را می فهمدمهارتهای پیشرفته

(تعداد کمی از کودکان انجام می دهند)


* بافنجان می نوشد
* به غیر از دادا و ماما یک کلمه دیگر می گوید
* در حالت ایستاده خم می شود

 رشد کودک از هفت ماهگی تا یک سالگی

 

12 ماهگی


مهارتهای اصلی
(اکثرکودکان انجام می دهند)


* حرکات دیگران را تقلید می کند
* اصواتی شبیه لغت از دهان خارج می کند
* درخواست های خود را با ژست مخصوص نشان می دهدمهارتهای اضافی

(نیمی از کودکان انجام می دهند)


* به غیر از دادا و ماما یک کلمه دیگر می گوید
* چند قدم بر می دارد
* دستورات ساده را می فهمد و به آن ها پاسخ می دهد


مهارتهای پیشرفته
(تعداد کمی از کودکان انجام می دهند)


* با مداد رنگی خط می کشد
* بخوبی راه می رود
* به غیر از دادا و ماما 2 کلمه دیگر هم می گوید

کودکان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='بهداشت کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/taghzieh1/110807073809.html'>بهداشت کودک</a></strong>, رشد کودک, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='رشد نوزاد' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/22802.html'>رشد نوزاد</a></strong>, جدول رشد و <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تکامل کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/22802.html'>تکامل کودک</a></strong>, رشد کودک از هفت ماهگی تا یک سالگی, نشستن کودک, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='راه رفتن کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/bimari/201441112358.html'>راه رفتن کودک</a></strong>, 7ماهگی کودکان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='بهداشت کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/taghzieh1/110807073809.html'>بهداشت کودک</a></strong>, رشد کودک, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='رشد نوزاد' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/22802.html'>رشد نوزاد</a></strong>, جدول رشد و <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تکامل کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/22802.html'>تکامل کودک</a></strong>, رشد کودک از هفت ماهگی تا یک سالگی, نشستن کودک, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='راه رفتن کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/bimari/201441112358.html'>راه رفتن کودک</a></strong>, 7ماهگی