کودکان
1 ماهگی


مهارتهای اصلی

(اکثرکودکان انجام می دهند)

* سر را بالا می گیرد
* به صدا پاسخ می دهد
* به صورتها خیره میشود

مهارتهای اضافی

(نیمی از کودکان انجام می دهند)

* اشیا را دنبال می کند
* اصوات اوه و آه ازحلق خارج می سازد
* قادر به دیدن طرح های سیاه و سفید است

مهارتهای پیشرفته

(تعداد کمی از کودکان انجام می دهند)

* لبخند می زند
* می خندد
* سر را با زاویه 45 درجه نگه می دارد

 مهارتهای پیشرفته

 

کودکان
دو ماهگی

مهارتهای اصلی

(اکثرکودکان انجام می دهند)


* ازحلق خود اصواتی خارج می کند
* اشیا را دنبال می کند
* سر را برای مدت کوتاهی نگه می داردمهارتهای اضافی

(نیمی از کودکان انجام می دهند)

* لبخند می زند و می خندد
* سر را با زاویه 45 درجه نگه می دارد
* حرکاتش نرمتر می شود

مهارتهای پیشرفته

(تعداد کمی از کودکان انجام می دهند)

* سر را دائم نگه می دارد

 مهارتهای پیشرفته

 


کودکان
سه ماهگی

مهارتهای اصلی

(اکثرکودکان انجام می دهند)


* می خندد
* سر را بطور دائم نگه می دارد
* صورت و بوی شما را تشخیص می دهدمهارتهای اضافی
(نیمی از کودکان انجام می دهند)

* جیغ میزند
* صدای شما را تشخیص میدهد
* سر و شانه را کمی بلند میکند

مهارتهای پیشرفته

(تعداد کمی از کودکان انجام می دهند)


* بطرف صداهای بلند برمی گردد

* می تواند دست ها را بهم برساند وممکن است روی اسباب بازیها بکوبد
* می تواند بغلتد

 مهارتهای پیشرفتهکودکان
چهارماهگی

مهارتهای اصلی

(اکثرکودکان انجام می دهند)


* سر را بطور ثابت بالا نگه می دارد
* می تواند وزن را روی پاها تحمل کند
* وقتی با او صحبت می کنید با صوت پاسخ میدهد


مهارتهای اضافی

(نیمی از کودکان انجام می دهند)

* می تواند به اسباب بازی چنگ بزند
* دستش را به طرف اشیا دراز می کند
* می تواند بغلتد

مهارتهای پیشرفته

(تعداد کمی از کودکان انجام می دهند)

* اصوات را تقلید میکند

* ممکن است اولین دندانش جوانه بزند
* ممکن است برای خوردن جامدات آماده باشد

 مهارتهای پیشرفته

 

کودکان
پنج ماهگی

مهارتهای اصلی

(اکثرکودکان انجام می دهند)


* رنگهای تیره را تشخیص میدهد
* می تواند بغلتد
* با بازی کردن با دست ها و پاهایش خودش را سرگرم می کند


مهارتهای اضافی
(نیمی از کودکان انجام می دهند)

* بطرف صداهای جدید میچرخد
* نام خود را تشخیص میدهد

مهارتهای پیشرفته

(تعداد کمی از کودکان انجام می دهند)

* ممکن است بدون کمک چند لحظه بنشیند

* اشیا را به دهان میبرد
* ممکن است ترس از غریبه ها شروع شود

 مهارتهای پیشرفته

کودکان
شش ماهگی


مهارتهای اصلی

(اکثرکودکان انجام می دهند)


* بطرف صداها واصوات میچرخد
* صدا را تقلید میکند و حباب درست می کند
* به هر دو جهت می غلتدمهارتهای اضافی
(نیمی از کودکان انجام می دهند)

* دستش را به طرف اشیا دراز می کند و آنها را به دهان می برد
* بدون کمک می نشیند
* برای خوردن آماده است

مهارتهای پیشرفته

(تعداد کمی از کودکان انجام می دهند)

* ممکن است بطرف جلو خیز بردارد که روی زمین بخزد

* ممکن است بخش های کلمات را به هم بچسباند و کلمه ای نامفهوم بسازد
* ممکن است اشیا را بطرف خود بکشد.

کودکان, رشد و <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تکامل کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/22802.html'>تکامل کودک</a></strong>, رشد کودک, رشد و تکامل کودک ازنوزادی تا شش ماهگی,رشد کودک تا شش ماهگی, سر را بالا می گیرد کودکان, رشد و تکامل کودک, رشد کودک, رشد و تکامل کودک ازنوزادی تا شش ماهگی,رشد کودک تا شش ماهگی, سر را بالا می گیرد