هنگام واکسیناسیون نوزاد لازم است که نوزاد یا کودک‌تان را در مقابل‌ گروهی از بیماری‌های میکروبی واکسینه کنید. اما تزریق واکسن ممکن است برای کودک و والدین نگران ناراحت‌کننده باشد.

این توصیه‌ها به شما کمک می‌کند تا نوزاد یا کودک‌‌تان را هنگام واکسیناسیون آرام نگهدارید:


ـ پیش از تزریق واکسن، فشار ملایمی بر بخشی از پوست که تزریق در آن انجام می‌شود، وارد کنید.

ـ خودتان را آرام و راحت نگهدارید. اضطراب والدین بر کودک هم تاثیر می‌گذارد. ـ با آرامی و با شکلی تسکین‌بخش با کودک صحبت کندید.

ـ هنگام تزریق واکسن، کودک را در آغوش بگیرید و روی پای‌تان بنشانید، به طوری که صورتش را به سوی شما باشد.

ـ با چیزی مثل اسباب‌‌بازی حواس کودک را پرت کنید. یا برای او یا همراه او آواز بخوانید.

<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='واکسیناسیون نوزاد' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/nozad1/vaksan.html'>واکسیناسیون نوزاد</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='واکسن زدن' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/nozad1/vaksan.html'>واکسن زدن</a></strong> به نوزاد, واکسیناسیون کودک,زمان <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='واکسن نوزاد' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/nozad1/vaksan.html'>واکسن نوزاد</a></strong>, تزریق <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='واکسن به نوزاد' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/bimari/vaccines2-children.html'>واکسن به نوزاد</a></strong> واکسیناسیون نوزاد,واکسن زدن به نوزاد, واکسیناسیون کودک,زمان واکسن نوزاد, تزریق واکسن به نوزاد