مراقبت از یک نوزاد، وظیفه‌ای به حد کافی وقت‌گیر و فرساینده است، چه رسد به مراقبت از یک جفت دوقلو که همه این وظایف را دوبرابر می‌کند .


برای اینکه کار مراقبت از دوقلوها کمی برای‌تان ساده‌تر شود، به این توصیه‌ها عمل کنید :* پدرومادرهایی که بچه‌های دوقلو داشته‌اند، را پیدا کنید و با آنها صحبت کنید یا به گروه‌ متشکل از والدین دوقلوها بپیوندید .


*
کتاب‌ها و مجلات با موضوع نگهداری دوقلوها را بخوانید .


*
طبیعی است که احساس کنید مراقبت از دوقلوها بیش از حد توان شماست، اما به خودتان یادآوری کنید که شما بالاخره می‌توانید از پس این کار برآیید .


*
با هریک از دوقلوها زمانی را به تنهایی بگذارنید، تا به ایجاد هویت منحصر به فرد برای هریک از آنها ایجاد شود .


*
با هر کودک به طور مرتب صحبت کنید و برای او کتاب بخوانید. این کار ممکن است به جلوگیری از تاخیر در تکامل مهارت‌های زبانی کمک کند که گاهی دوقلوها را مبتلا می‌کند.

دو قلو, مراقبت از <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دو قلو ها' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/201532492111.html'>دو قلو ها</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مراقبت از نوزاد' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/nozad1/moraghebataznozad.html'>مراقبت از نوزاد</a></strong> دوقلو,راههای مراقبت از <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='نوزاد دو قلو' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/bimari/2014623151347.html'>نوزاد دو قلو</a></strong>,صحبت کردن بای دوقلوها, کتاب خواندن برای دو قلوها دو قلو, مراقبت از دو قلو ها, مراقبت از نوزاد دوقلو,راههای مراقبت از نوزاد دو قلو,صحبت کردن بای دوقلوها, کتاب خواندن برای دو قلوها