زمین بازی جای خوبی برای سرگرم شدن کودکان است - اما باید آنها را ایمن هم نگهداشت.والدین باید کودکان را به زمین بازی‌هایی ببرند که این نکات ایمنی در آن رعایت شده باشد:صندلی‌های تاب از جنس نرم باشد، و تاب‌ها از دور از تجهیزات دیگر زمین بازی قرار داشته باشند. به دنبال تاب‌‌هایی باشید که صندلی آنها پشتی‌دار و کامل باشد تا کودک از تاب به بیرون نلغزد.سرسره‌ها باید محکم به زمین متصل باشند، پلکان آن آنها دسته‌دار باشد و پله‌های آن لیز نباشد. در بالای سرسره باید حائلی وجود داشته باشد که کودک را مجبور کند،‌ بنشیند.الاکلنگ ها باید فنری باشند و نه الاکلنگ‌های که با زنجیر تنظیم می‌شوند.وسائلی که برای بالارفتن کودک طراحی شده‌اند باید دسته‌ها و پلکان محکم داشته باشد و محکم به زمین نصب شده باشند.

کودکان, بازی کردن, زمین <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='بازی کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/201496161741.html'>بازی کودکان</a></strong>, زمین <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='بازی کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/23887.html'>بازی کودک</a></strong>, بلزی, سرسره بازی, وسایل بازی کودکالاکلنگ, کودک, چطور بچه‌ها را در زمین بازی ایمن نگاه داریم