وزن:

میزان از دست دادن وزن در چند روز اول بعد از تولد 5 تا 10% وزن تولد است.بازگشت به وزن هنگام تولد 7 تا 10 روزگی


 رشد کودک
وزن متوسط هنگام تولد 5/3 کیلوگرم

 رشد کودک
دو برابر شدن وزن تولد در 4 تا 5 ماهگی حدود 6 کیلوگرم

 رشد کودک
سه برابر شدن وزن تولد در یکسالگی حدود 10 کیلوگرم

 رشد کودک
چهار برابر شدن وزن تولد در دو سالگی حدود 12 کیلوگرم

 رشد کودک
در 5 سالگی وزن 2 برابر یکسالگی است حدود 20 کیلوگرم

 رشد کودک
در 10 سالگی وزن کودک 3 برابر یکسالگی است 30 کیلوگرم

 رشد کودک
متوسط افزایش وزن از 2 سالگی تا بلوغ هر سال 5/2 کیلوگرم است.

 

قد:

 رشد کودک
متوسط قد هنگام تولد: 50 سانتیمتر

 رشد کودک
متوسط قد در یکسالگی: 75 سانتیمتر

 رشد کودک
متوسط قد در چهار سالگی به دو برابر قد تولد 100 سانتیمتر می رسد.

 رشد کودک
متوسط افزایش سالیانه قد از 4 سالگی تا بلوغ سالیانه 5 تا 5/7 سانتیمتر است.

دور سر:

 رشد کودک
متوسط دور سر هنگام تولد 35 سانتیمتر

 رشد کودک
در سال اول زندگی بطور متوسط 1 سانتیمتر در هر ماه = 47 سانتیمتر )35 سانتیمتر در سه ماهه اول زندگی هر ماه 2 سانتیمتر بعد با سرعت کمتر افزایش می یابد.

 رشد کودک
10 سانتیمتر برای بقیه عمر دور سر فرد بالغ 57 سانتیمتراست

کودکان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='بهداشت کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/taghzieh1/110807073809.html'>بهداشت کودک</a></strong>, رشد کودک, وزن کودک, دور سرکودک, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='افزایش وزن کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/bimari/vazn-kodak.html'>افزایش وزن کودک</a></strong>, متوسط قد هنگام تولد کودکان, بهداشت کودک, رشد کودک, وزن کودک, دور سرکودک, افزایش وزن کودک, متوسط قد هنگام تولد