نوزادان نارس- نوزادانی که زودتر از ۳۷ هفتگی به دنیا آمده اند- در معرض خطر بیشتر عوارض سلامتی هستند وممکن است لازم باشد مدتی را در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بگذرانند تا به قدر کافی سالم شوند تا به خانه بروند.

این توصیه ها با مادران نوزادان نارس کمک می کند تا با این کودکان در طول دوران بستری شدن در بیمارستان، پیوند عاطفی برقرار کنند:

 مراقبت  های ویژه نوزادان
هر وقت که امکان پذیر به آرامی کودک تان را لمس کنید یا او را نوازش کنید.

 مراقبت  های ویژه نوزادان
با کودک تان صحبت کنید، برای او قصه بگویید یا آواز بخوانید تا او به صدای آرامش بخش شما عادت کند.

 مراقبت  های ویژه نوزادان
اگر به شما اجازه دادند، پوشک کودک تان را خودتان را عوض کنید.

 مراقبت  های ویژه نوزادان
درجه حرارت بدن نوزاد را هنگامی موقعش فرا می رسد، خودتان اندازه بگیرید.

 مراقبت  های ویژه نوزادان
در اولین حمام کردن نوزادتان مشارکت کنید.