مراقبت از ناف نوزاد مراقبت از ناف نوزاد : خشک شدن بندناف نوزاد از همان روزهای اول و دوم شروع می شود.رنگ آن ابتدا زردوسپس قهوه ای شده وبعداز یک تادوهفته می افتد.در این مدت وقبل از افتادن بندناف لازم است

 کودکان
بندناف ومحل اتصال آن به بدن نوزاد تمیز وخشک نگه داشته شود.

 کودکان
بندناف درمعرض هوا قرار گرفته وخشک شود.

 کودکان
از گذاشتن هرگونه پوشش بر روی بندناف خودداری شود.

 کودکان
کهنه نوزاد زیر بند ناف بسته شود.

 کودکان
ازدستکاری وقراردادن موادآلوده برروی بندناف اجتناب گردد.ضمنا استفاده ازالکل نیز توصیه نمی شود زیرا الکل،خشک شدن وجداشدن بندناف رابه تاخیر می اندازند.

 کودکان
گاهی در محل اتصال بندناف به بدن نوزاد،ترشح شیری رنگ وبی بوویا یکی دو قطره خون خارج می شود که اهمیتی ندارد.

ناف نوزاد,بهداشت نوزادان, ناف نوزادان,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='بند ناف نوزاد' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/zaieman1/naf.html'>بند ناف نوزاد</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='مراقبت از بند ناف' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/bimari/2014815204747.html'>مراقبت از بند ناف</a></strong> نوزادان, مراقبت از ناف نوزاد,کودکان, بهداشت کودکان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='بهداشت کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/taghzieh1/110807073809.html'>بهداشت کودک</a></strong>, ناف نوزاد,بهداشت نوزادان, ناف نوزادان,بند ناف نوزاد,مراقبت از بند ناف نوزادان, مراقبت از ناف نوزاد,کودکان, بهداشت کودکان, بهداشت کودک,