کودک - نگهداری نوزاد- مراقبت از ناف نوزاد

خشک شدن بند ناف نوزاد از همان روزهای اول و دوم شروع می شود.رنگ آن ابتدا زردوسپس قهوه ای شده وبعداز یک تادوهفته می افتد...

در این مدت وقبل از افتادن بندناف لازم است
بندناف ومحل اتصال آن به بدن نوزاد تمیز وخشک نگه داشته شود.
 بندناف درمعرض هوا قرار گرفته وخشک شود.
 از گذاشتن هرگونه پوشش بر روی بندناف خودداری شود.
 کهنه نوزاد زیر بند ناف بسته شود.
 ازدستکاری وقراردادن موادآلوده برروی بندناف اجتناب گردد.ضمنا استفاده ازالکل نیز توصیه نمی شود زیرا الکل،خشک شدن وجداشدن بندناف رابه تاخیر می اندازند.
 گاهی در محل اتصال بندناف به بدن نوزاد،ترشح شیری رنگ وبی بوویا یکی دو قطره خون خارج می شود که اهمیتی ندارد.
منبع:همشهری آنلاین
ویرایش و تلخیص:آکاایران