آکاایران: رفتار صحیح با کودک لجباز اینگونه است

اخبار روز کودکان : تاکید میکنم برای اینکه حرمت کلامتان حفظ شود از بکن ونکن های بیهوده دست برادرید و با وضع قوانین مشخص و تعریف شده و سیستم پداش و تنبیه به کمک خود کودک این مسئله را کنترل نمایید.

پایگاه اطلاع رسانی آتیسام :
     پرسش: روش تربیت و رفتار با کودک لجباز که حرف گوش نمی کند و ضمناً خودش به رفتارهای بدش اعتراف می کند و می فهمد که اشتباه می کند. در مقابل لجبازی هایش تنبیه خاصی نمی شود.
     پاسخ: کاربر عزیز در رابطه با کودک لجباز موضعی که والدین بر می گزینند بسیار مهم هست. اگر شما در مقابل خواست کودک مخالفت می کنید نباید به هیچ وجه لا اعمال و رفتار او تحت تاثیر قرار بگیرید و تسلیم او شوید بلکه با یک چهره و حالت کاملا آرام بر تصمیم خود تاکید نمایید. بعد از چند بار شما متوجه خواهید شد که کودک شما بر این باور خواهد رسید که حالت های لجبازانه حتی والدینش را عصبی نمی کند و باید تابع آن ها شود.

آکاایران: رفتار صحیح با کودک لجباز اینگونه استهمچنین تاکید می کنم برای اینکه حرمت کلامتان حفظ شود از بکن ونکن های بیهوده دست برادرید و با وضع قوانین مشخص و تعریف شده و سیستم پداش و تنبیه به کمک خود کودک این مسئله را کنترل نمایید.
برای اینکه کلام و صحبت های شما مورد توجه قرار بگیرد پیام خود را به صورت غیر مستقیم و با بازی و نمایش عروسکی و خواندن قصه به کودک منتقل نمایید.

.

منبع :