آکاایران: به طور کلی سیر نقاشی بدین ترتیب است :

ما سیر نقاشی کودکان از 12ماهگی تا 9سالگی را در این مطلب جمع کرده ایم.

آکاایران: به طور کلی سیر نقاشی بدین ترتیب است :

 • ۱۲ماهگی : از روی تقلید خطوطی به جلو و عقب می کشد.
 • ۱۵ماهگی : نقطه نقطه می کند.
 • ۱۸ ماهگی : به خودی خود خط خطی می کند.
 • ۲ سالگی : خطوط عمودی را تقلید می کند.
 • ۲/۵ سالگی : خطوط حلقوی، افقی، عمودی و دو خط به عنوان (غیر قرینه) می کشد.
 • ۳ سالگی : مداد را مثل بزرگها می گیرد. بنا به تقاضای دیگران روی نقاشی هایش اسم می گذارد.
 • ۴ سالگی : انسان را با دو عضو می کشد را تقلید می کند. به شکل ناقص انسان عضوی اضافه می کند.
 • ۴/۵ سالگی : مربع می کشد.
 • ۵ سالگی : مثلث می کشد عکس آدم را با بدن و گردن می کشد
 • ۶ سالگی : شکل آدم را دو بعدی می*کشد اشکال ادغام شده می کشد.
 • ۹ ـ ۸ سالگی : اعضای داخی را می کشد.
از ۱۲ سالگی به بعد عکس ماشین می کشد و کم کم آنرا کامل تر می کند عکس می*کشد و می گوید که عکس خودش یا مادرش است. پرنده ، خانه ، ماشین رخت شویی، هواپیما می کشد و از آنها سخن می گوید. درباره عکس های کشیده شده قصه کوتاه می گوید. برای خانه ای که کشیده در و پنجره می گذارد. ماشین را با چرخ ها و نور چراغ ورود می کشد به نقاشی انگشتی Finger Pating علاقه مند است.
ashiyoone.com


.

منبع :