آکاایران: بسیاری از والدین  رویای کودک نابغه را در سر میپرورانند. اما آیا واقعا کودک شما جزء این گروه است؟ دستورالعمل های محدودی هستند که نبوغ و استعداد کودکان را نشان میدهند که در ادامه به 9 مورد از آنها اشاره میشود: