صفحه نخست
اخبار آکانیوز سرگرمی فیلم سلامت آشپزی شیرینی پزی خانه داری خانواده سبز ازدواج کودک داری ورزش بیوگرافی عکس اطلاعات عمومی ایرانگردی جهانگردی تعبیر خواب بازی فرهنگ

نسخه های طب سنتی برای بعد از زایمان و شیردهی

مادرراازبرخیبیماری هاایمننگهمی دارد-نسخه-سنتی-زایمان-شیردهی و نسخه های طب سنتی برای بعد از زایمان و شیردهی - شیردادنبهنوزاد را در آکاایران ببینید

آکاایران: سرویس زناشویی آکا ایران - بخش بارداری و زایمان:

آکاایران: نسخه های طب سنتی برای بعد از زایمان و شیردهی

شیردادنبهنوزاد،مادرراازبرخیبیماری هاایمننگهمی دارد

 

 دورانبعداززایمانوشیردهیازمهمترینروزهایزندگییکمادراستدرایندوراناگرمادرحواسشبهخوردوخوراکشباشدوبدوناسترسوناراحتیبهترینشیررابهنوزادشبدهدمی تواندسلامتفرزندشراتضمینکند

اماقبلازشروعدورانشیردهیدورهنفاسیاهمانخونریزی هایطبیعیبعداززایمانوجودداردکهبایدبارعایتنکاتلازمایندورهطیشود،پسمیتوانگفتهرزنیبعداززایماندومرحلهمهمازجملهنفاسوشیردهیراتجربهمی کندکهبارعایتنکاتریزمی تواندآنرابهبهترینصورتپشت سربگذارد دکترمژگانتن ساز،متخصصطبسنتی،در بارهبایدهاونبایدهایدورانبعداززایمانبیشترتوضیحمی دهد

نفاسیاخونریزیبعداززایمان
نفاسهمبهدورانپساززایمانمی گویندوهم بهخونیکهحینزایمانسزارینیاطبیعی،مادرازدستدادهاستکهشبیهخونعادتماهانهاستبهقولحکمایطبسنتی«وقتىکهاولینجزءبچهازشکممادربیرونمىآیدهرخونىکهزنمىبیند،اگرپیشازدهروزیاسردهروزقطعشود،خوننفاساستوزنرادرحالنفاسنفساءمىگویند»معمولامادریکهپسرزاییدهانتظارداریمبینتاروزخونریزیداشتهباشدواگردخترزاییدهبینتاروزخونریزیداشتهباشد

خونزیادیدفعکرده ایدیاکم؟
خونریزیدوراننفاسیعنیبعداززایمانمانندخونریزی هایدورانعادتماهانهاست؛یعنیبایددرحدطبیعیباشدالبتهاحتمالداردکمترازحدطبیعییابیشترازحدطبیعی،یکخانمبعداززایمانخونریزیداشته باشداگرخونریزیبهاندازهطبیعیباشدکهنیازبهانجامکارخاصینیست،چرا کهبایداینخوندفعشود،امااگرکمتریابیشترازحدطبیعیباشددرطبسنتیتوصیهمی شودتدابیریانجامشود،چرا کهاگرزیادترازحدطبیعیباشدممکناستمنجربهضعیفشدنقوایجسمانیبدنمادرشود،حتیدردرصدکمیاحتمالمرگمادربهعلتخونریزیزیادوجوددارد،بنابراینتوصیهمی شوددراینشرایطازغذاهایخون سازیاحتیبندآورندهخونبیشتراستفادهشود

البتهداروهاوموادغذاییزیادیوجوددارندکهدارایاینمزیتهستند؛امادراینمطلبسعیمی شودبهموادغذاییاشارهشودکهقابلدسترس مردمباشند آبگوشتگوسفندیاپرندگاناز جملهبلدرچین،کبکوجزءغذاهایمقویهستندکهتوصیهمی شوددرایندورانمورداستفادهقراربگیرند،امااگرمی خواهیدعلاوهبرخاصیتگفتهشدهتقویت کنندهرحمهمباشند،بهتراستبهاینگوشت هایاحتیخورش هاییکهازاینگوشت هاتهیهمی شوند،دارچیناضافهکنیدحتیخوردنخرمایکیازمهم تریننکته هایغذاییکهنه تنهارویتقویتجسمیزنانتاثیربسزاییدارد،بلکهرویشیردهیمادرهماثراتمثبتیرابه همراهدارد

چهگیاهداروییبهکارتانمی آید؟
اگرخونریزیدردوراننفاسیکزائوکمباشداتفاقخوبینیستوبایدسعیکردمیزانخونریزیرابهحدتعادلرسانددرطبسنتیمی توانبامصرفبعضیداروهایگیاهیاینمشکلرابرطرفکردامابرایتجویزحتمابایدبیماربهپزشکمراجعهداشتهباشدزیرامیزانخونریزیوشرایطمادربررسیمی شود وطبقشرححالداروودوزداروتوسطمتخصصتجویزمی شود

همچنیننکتهدیگرایناستمصرفخودسرانههرداروبه خصوصداروهایگیاهیدرایندورانتوصیهنمی شود،زیراممکناستبعضیازاین داروهادرشیرمادرترشحشودوروینوزادتاثیراتسوئیداشتهباشد،امامی توانبرایتعدیلدرمانخونریزیوحتیافزایششیربهرازیانهاشارهکردکهقطره هایشیرافزایآندربازارموجوداستوبعضیخانم هااستفادهمی کنندالبتهتدابیردیگریهمبرایدفعخونماندهدررحممادروجودداردکهتحریکبهعطسهاست،البتهبایدبهایننکتههماشارهکردفردیکهلاغروضعیفاستنبایدانتظارداشتهباشدکهخونزیادیدفعکند،یعنیاگرخونریزیایندورانبرایشکمباشدنیازیبهانجامتدابیرمتفاوتبرایدفعخونبیشترنیست

 باروغن هایگرمآشتیکنید
یکیازمشکلاتیکهدردوراننفاسممکناستسراغمادربیاید،دردرحماستکهیکیازعمده ترینعلت هایدردرحمرسیدنسرمابهرحمواندامتناسلیمادراست،به همیندلیلبهتراستمادربرایمدتیایننواحیراگرمنگهداردکهمی تواندازچندروشاستفادهکندیادرآبنیمهگرمبنشیندیاازحولهگرماستفادهکندیاآننواحیراباپوشش هایگرمببنددحتیاستفادهازروغن هایگرممثلروغنشویدمی توانددردرماندردایننواحیموثرباشدکهتوصیهمی شودروزانهتوسطاینروغن هاشکموناحیهتناسلیخودرابهمدتالی دقیقهماساژبدهد

بعداززایماناینشربت هارابنوشید
انواعشربت هاییکهمی تواندردورهنفاساستفادهکردشربتعسل،شربتبه حتیخورشبههممی توانددرایندورانموثرباشدیاحتیشربتبهلیموهستندکهاینشربت هاجزءشربت هایخون سازهستندکهباعثتقویترحممادرهممی شوندغیرازشربت هاینامبردهشدهآبهویجوآبسیبهمبهتراستدرایندورانبیشترموردمصرفمادرانقراربگیرد

نکاتیکهبایددردورانشیردهیرعایتکنید
دربارهمزاجشیرمادربینحکمایطبسنتیدوعقیدهوجوددارد،برخی هابراینعقیدههستندکهمزاجشیرمانندخونگرموتراست،امابرخیآنرامعتدلمی دانند

 ازگذشتهتابهامروزهمهپزشکانچهطبسنتیچهطبرایجمعتقدهستندکهشیربهترینغذابراینوزاداستکهجایگزینینداردهمچنینسازگارباطبعشیرخواراستحتیشیردهی،مادرراازبرخیبیماری هاایمننگهمی داردوگفتهشدهحتیاگرسینه ایشیرنداشتهباشد،کودکسینهمادررابمکدبازهمتاثیر گذارخواهدبود 

شیربهترینغذابراینوزاداستکهجایگزینیندارد

 
 توصیهدیگرایناستکهدفعاتشیردهیبعدازتولدبایدبه تدریجزیادشودتانوزادبتواندبهشیرخوردنعادتکند

همچنینتوصیهمی شودچونجریانشیرابتدازیاداست،اولمادرکمیازشیررابادستازسینهخارجکندوبعدعملشیردهیراآغازکندتاحجمزیادشیرباعثناراحتینوزادنشودهمچنینسعیکنیدتعداددفعاتشیردهیبهاندازهباشدودرفواصلزمانیکوتاهبهنوزادشیرندهیدچرا کهتجمعشیرممکناستبراینوزادمشکلاتگوارشیمثلریفلاکسایجادکند

حتیدرطبرایجهمپزشکانبهایننتیجهرسیده اندکهحجمزیادشیرباعثبه وجودآمدنمشکلریفلاکسدرنوزادانمی شود،درستمثلیکفردبزرگسالیکهپرخوریمی کندوبالطبعنفخودل دردسراغشمی آیدبااینحالاگرنوزاددرخوردنشیرپرخوریکردودچاردل دردونفخشدتوصیهمی شود،سعیکنیداورابخوابانیدزیراخوابیدنبههضمشیرکمکمی کند

 پزشکانمعتقدندکهشیرصبحرابایدقبلازشیردادنمادربدوشدودوربریزدوبعدبهنوزادشیربدهدالبتهتحتهرشرایطیکیفیتشیرمادرتغییرمی کنداز جملهبی خوابی،استرس،اضطراب،عصبانیت،خستگیوبهتراستمادرابتداکمیازشیرشرابدوشدودوربریزدوبعدشیردهیراآغازکندبه علاوهاسترس،نگرانیوخستگیرویکیفیتشیرتاثیرگذارهستندورزشوماساژ هایملایممی توانندرویافزایششیردهیتاثیر گذارباشند

غذاهاییکهخوردن شاندرشیردهیواجباست
بهترینتغذیهبرایمادرشیردهایناستکهازتمامگروه هایغذاییاستفادهکنددرادامهبهچندموردازبرخیگروهغذاییاشارهمی کنیم

غلاتنانخشکیکهازگندمآفتنزدهتهیهشدهباشد،برنج،ذرتوحریره هاییکهازآردبرنجوآردگندمتهیهمی شودمثلحریرهبادام

پروتئینگوشتبرهوبزغاله،گوشتمرغوماهیتازه

امابه طورکلیآشجو به شرطیکهمادردچارنفخنشود،انواعشورباها باگوشتگوسفندنخودآب،زردهتخم مرغعسلی،شیربرنج،ماء العسل ترکیبعسلوآب،انواعشیرهابه خصوصشیرشتروماستتازهمی تواندمفیدباشد؛امابازهمنیازبهتاکیداستدرشرایطیاینموادغذاییمصرفشوندکهمطابقبامزاجمادرباشندومشکلاتگوارشیایجادنکنند

همهمیوه هاوسبزیجاتبایددرایندورانمورداستفادهقراربگیرندامابهتراستمیوه هاوسبزیجاتیمثلخربزه،انگور،انجیر،انار،کاهو،هویج،سیب،کرفسویونجهوتخمیونجهبیشتردربرنامهغذاییمادریافتشوندهمچنیندرخشکبارهممی توانبهباداموفندق،مویزواشارهکردنخود،باقلاو حبوباتدیگرمی توانندبرایدورانشیردهیمفیدباشندحلوایهویججزءغذاهاییاستکهتوصیهمی شوددردورانشیردهیبیشترمورداستفادهقراربگیرد 

بهترینتغذیهبرایمادرشیردهایناستکهازتمامگروه هایغذاییاستفادهکند


چراشیرمادرکممی شود؟
کاهششیرمادرعلت هایمختلفیداردکهبهاصلی ترینمواردآناشارهمی کنیم یکیازاینعلت هاکم خونیاست؛چونخون،مادهاصلیتولیدشیراستکهوقتیکم خونیوجودداشتهباشد،شیرهمکممی شودالبتهحالتدیگریهموجودداردوآنهمفسادخوناست،یعنییاخونفردغلیظشدهیاقوامشسردشدهاستدلیلدیگرعدممصرفموادغذاییکافیاستکهحتیممکناستباعثایجادکم خونیدرمادرهمشوددلایلدیگرهمدرکمبودشیرتاثیرگذارهستنداز جملهازدسترفتنخونحتیدردورهنفاسیابواسیر،استرس،نگرانی،بی خوابیویکسرینکاتکلیهستندکهاکثراازآناطلاعدارند،مثلداشتنتغذیهمناسبودوریازاسترسواضطراب

اماداشتنفعالیتمناسبمثلیکورزشسبکمی تواندبسیارکمک کنندهباشد،چراکهحرارتبدنبالامی رودوخونرقیق ترمی شودوتولیدخونافزایشپیدامی کند،باافزایشتولیدخون،خونشیرهمافزایشپیدامی کندالبتهکاهشمقدارشیرعلت هایدیگریهمداردکهدرآنصورتتوصیهمی شودبررسی هایبیشترزیر نظرمتخصصصورتگیرد

ازخوردناینموادغذاییپرهیزکنید
بهتراستمادرشیردهازخوردنگوشتگاو،گوشت هایقدیمییامانده،گوشتیکهازحیواناتپیربه دستمی آیدوماهینمک سودپرهیزکندهمچنین ازخوردنموادغذاییمثلشاهی،نعناع،خردلوکهطعموبویشیرراتغییرمی دهد،پرهیزکند موادغذاییکهباعثفسادشیرمی شوندیاممکناستمقدارشیرراکاهشدهندمثلخوراکی هایتلخوترشییاقابضبهتراستمادرازخوردن شانامتناعکندیکیدیگرازمواردیکهباعثفسادشیرمادرمی شود،بارداریاستحکمایطبسنتیبراینعقیدههستندکهبارداریباعثمی شودشیرمادربراینوزاددیگرقابلاستفادهنباشدوبایدقطعشود 

 

منبعمجلهسیبسبزمنبع :