صفحه نخست
اخبار آکانیوز سرگرمی فیلم سلامت آشپزی شیرینی پزی خانه داری خانواده سبز ازدواج کودک داری ورزش بیوگرافی عکس اطلاعات عمومی ایرانگردی جهانگردی تعبیر خواب بازی فرهنگ

حاملگی مولار یا پوچ چیست؟

حاملگی مولار یا پوچ چیست؟ - درباداریمولارتخمبارورشدهیاهرگزبهجنینتبدیلنمیشودیاب-حاملگی-مولار-چیست را در آکاایران ببینید

آکاایران: سرویس زناشویی آکا ایران - بخش بارداری و زایمان:

آکاایران: حاملگی مولار یا پوچ چیست؟

درباداریمولارتخمبارورشدهیاهرگزبهجنینتبدیلنمیشودیابهشکلغیرطبیعیرشدمیکند

 

بچهخورهدرزنانباردار
حاملگیمولاریاپوچکهدرمیانعوامبهبچهخورهنیزمعروفاست،زمانیرخمیدهدکهدرتخمبارورشده،بهدنبالبروزاختلالدرلقاحاسپرموتخمک،ناهنجاریهایخاصیوجودداشتهباشدبهاینمعناکهتخمبارورشدهیاهرگزبهجنینتبدیلنمیشودکهبهآنمولکاملگفتهمیشودیااینکهبهشکلغیرطبیعیرشدمیکندونمیتواندزندهبماندمولنسبی


بارداریمولار
نکتهبسیارمهمدرموردحاملگیپوچیامولارآناستکهبرخلافتصوریکهنسبتبهایننوعبارداریهادرزنانوجودداردوآنانرانسبتبهامکانبارداریهایبعدیشاندچارتردیدمیکند،نهتنهاخانمهاپسازطیدورهدرمانکاملاینبیماریمیتوانندباردارشوند،بلکهحتیبهدنبالبدخیمشدناینبیماریوطیدورهشیمیدرمانینیزامکانبارداریمجدددراکثرمواردوجوددارد

دکترعشوریمقدم،متخصصزنانوزایماندراینبارهمیگوید
بررسیسطحهورمونبارداریبتااچسیجیطیششماهپسازدرمانحاملگیمولاروتائیدپایینبودنسطحاینهورمونبهاینمعناستکهبیمارمیتواندباخیالراحتباردارشود،زیرااحتمالعوداینبیماریبسیارکموحدودیکدرصداست


چندبرابرشدنکروموزومها
درحاملگیهایطبیعی،تخمبارورشدهدارایکروموزومازپدروکروموزومازمادراستدراغلبحامگلیهایمولارکامل،کروموزومهایمادردرتخمبارورشدهوجودنداردوکروموزومهایپدرنسخهایدیگرراتکثیرمیکند،بنابرایندونسخهازکروموزومهایپدردرتخموجودداردوهیچکروموزومیازمادردرآنموجودنیست

دراینحالت،جنین،کیسهجنینییاهیچبافتجفتیطبیعیوجودنداردوجفتتودهایازکیسههایشبیهخوشهانگورراتشکیلمیدهد


وجودکروموزومهایپدریدرحاملگیمولاربهمعناینقشداشتنپدردرایننوعحاملگیهانیستالبتهدربیشترحاملگیهایمولارجزئی،درتخمبارورشدهکروموزومهایمکملمادرنیزوجوددارد،اماکروموزومهایپدردوبرابرمیشود،بنابراینبهجایکروموزوم،کروموزوموجودخواهدداشت

بهاینترتیبدرمیانتودهبافتغیرطبیعیکهشبیهخوشهانگوراست،چندبافتجفتیبهوجودخواهدآمدوجنینرشدخودراآغارمیکند،بنابراینممکناستجنینیافقطتعدادیبافتجفتییاکیسهجنینیوجودداشتهباشداماحتیاگرجنینیبهوجودبیایددربیشترمواردآنقدرغیرطبیعیاستکهنمیتواندزندهبماند

باوجودترسناشیازایننوعبارداریهایغیرطبیعی،پسازطیشدندورهدرماناینبیماری،نهتنهاامکانبارداریمجددوجودخواهدداشت،بلکهعوارضجسمیناشیازحاملگیمولارنیزبهطورکاملرفعخواهدشد


بارداریدرسنپایینیابالا
اصلیتریننشانهتشخیصیحاملگیمولاریاتومورهایوابستهبهجفت،بررسیسطحهورمونبارداریبتااچسیجیاستکهاگربسیاربالاترازحدبارداریهایطبیعیباشد،شکایننوعحاملگیهاراافزایشمیدهدگرچهسونوگرافینیزدرصورتیکهمولکاملباشد،یعنیجنینیتشکیلنشدهباشد،درهفتههایاولبارداریقابلتشخیصاست

اینبیماریدرخانمهاییکهدرسنینبسیارپایینزیرسالیاخیلیبالابیشازسالباردارشوند،بیشتردیدهمیشودبهبیاندیگرهرچهسنمادربیشترباشد،خطربیماریبیشتراست

البتهدربرخیمطالعاتدیدهشدهاستمصرفدرازمدتقرصهایضدبارداریومصرفدخانیاتنیزمیتوانددربروزانواعیازمولموثرباشدهمینطوردیدهشدهکهکمبودویتامینوترکیباتیکهبتاکاروتنداردنیزمیتواندزمینهسازانواعیازبیماریمولباشدهمچنینممکناستسنبالایپدرنیزازعواملموثردربروزایننوعحاملگیهاباشد


ازخونریزیهایپراکندهتاتهوعوتورمشکم
متخصصانزنانوزایمانتاکیدمیکنندکهیکحاملگیمولارمیتواندابتداعلائمیکحاملگیمعمولیمانندخونریزیهایپراکندهراداشتهباشد،اماپسازمدتیلکههایاخونریزیبیشتریرابههمراهخواهدداشتاینخونریزیمیتواندششهفتهپسازحاملگییادیرترازآنآغازشودهمچنینممکناستباحالتتهوعواستفراغشدید،انقباضیاتورمشکمهمراهباشد

دکترعشوریبهبزرگشدناندازهرحمبیشازحدمعمولبرایحاملگیچندهفتهای،پرکاریتیروئیدیاوجودکیستهایتخمدانیبهعنواننشانههایدیگرحاملگیمولاراشارهمیکندومیگوید

«البتهبررسیسطحهورمونبارداریومشاهداتاینبیماریمیتواندبهدنبالسقطیاحتییکحاملگیطبیعیوپساززایماناتفاقبیفتددرموردمولهایمعمولی،اقدامبرایکورتاژخارجکردنمحصولاتجفتیازرحمبهعنوانبهترینراهکاردرمانیصورتمیگیرد،امادرموردمولهایمهاجممولهاییکهحالتبدخیمیداردنیازبهشیمیدرمانیوبررسیهایبیشتردارد،زیراممکناستبیماریبهجاهایدیگرازجملهریه،کبدیامغزانتشارپیداکندوباعثخطراتبیشتریبرایبیمارشود»

 بیشترمبتلایانبهحاملگیهایمولاربهطورقطعیدرمانمیشوند

 
درمانقطعیبرایبارداریمولار
بهگفتهدکترعشوری،خوشبختانهبیشترمبتلایانبهحاملگیهایمولارحتیمبتلایانبهانواعبدخیمآنبهطورقطعیدرمانمیشوندوپسازپیگیریمناسبحداقلیکسالهمیتوانندباردارشوند،یعنیاحتمالاینکهحاملگیبعدیبهدلیلشیمیدرمانیبامشکلیروبهروشود،وجودنداردواحتمالبروزمولمجددهمبسیارکماست

اینمتخصصزناناضافهمیکند«درمولهایمعمولیپسازبررسیهایششماههوتائیدپایینبودنسطحهورمونبتااچسیجیامکانبارداریمجددوجودداردامااینبررسیهادرانواعبدخیمبیماریبایدتاحداقلیکسالادامهیابدودراینمدتنیزبایدازقرصهایپیشگیریازبارداریاستفادهشودخطرافزایشاحتمالمرگجنین،نقصمادرزادی،زایمانزودرسیادیگرعواقب،پسازدرمانحاملگیمولاروجودنداردالبتهانجامبررسیهاحتیپسازبارداریوزایماننیزضروریاست»

یکیازسوالاتزنانباردارایناستکهآیادرصورتتشکیلنشدنقلبجنینبایدسقطصورتپذیردویابهبارداریادامهداد؟


دراینرابطهدکترآرینمیگوید
«قلبجنینازهفتهششمگاهاوازهفتههفتمقطعابایدباسونوگرافیدیدهشودوحتینوارآنترسیمشودواگردیدهنشودیاحاملگیدیرتراتفاقافتادهویاجنینرشدشدچاراشکالاست

ولیدرهفتهدوازدهمحتمابایدجنیندارایقلبباضربانمنظمبینتاضربهدردقیقهباشد،درغیراینصورتجنینازبینرفتهوحتمابایدسقطشود

ادامهدادنبهحاملگیجنینفاقدقلببرایمدتبیشازیکماهگاهیممکناستتغییراتهیداتیفرمیابچهخورهرابهوجودآوردکهتوجهودقتدرمانیبیشتریرامیطلبد»

منابع
جامجم
تسنیم

تبیانمنبع :