عزت‌ نفس‌ همواره‌ برخاسته‌ از احساس‌ ارزشمندی‌ در آدمی‌ است‌ و این‌ احساس‌ ارزشمندی‌ از اوان‌ کودکی‌ در فرزند شما شکل‌ می‌گیرد .یکی‌ از راههای‌ ایجاد عزت‌ نفس‌ در فرزندان‌، آگاهی‌ به‌ وجوه‌ مثبت‌ وجود آنها و بیان‌ و تاکید بر آن‌ در ط‌ول‌ زندگی‌ است‌.

 

دومین‌ روش‌، پذیرش‌ بی‌قید و شرط‌ فرزندان‌ است‌. وقتی‌ فرزند خود را آنط‌ور که‌ هست‌ بپذیرید و با انتقادهای‌ پی‌ در پی‌ و دایمی‌ بدون‌ فرصت‌ دادن‌ به‌ او به‌ جنگ‌ احساس‌ ارزشمندی‌ در او نروید وقتی‌ محبت‌ خود را بدون‌ قید و شرط‌ و با صداقت‌ کامل‌ به‌ او ابراز کنید احساس‌ ارزشمندی‌ در او را تقویت‌ کرده‌اید.

 

یکی‌ از مشخصه‌های‌ عزت‌ نفس‌ بالا، استقلال‌ در عمل‌ و تصمیم‌گیری‌ است‌. بنابراین‌ باید برای‌ استقلال‌ و آزادی های‌ فردی‌ فرزند خود احترام‌ قائل‌ شده‌ و او را به‌ مشارکت‌ در تصمیم‌گیری های‌ خانواده‌ و استقلال‌ در تصمیم‌گیری های‌ شخصی‌ تشویق‌ نمائید.

 

حس‌ مسئولیت‌ از دیگر مشخصه‌های‌ کسی ا‌ست‌ که‌ عزت‌ نفس‌ بالا دارد. پرورش‌ روحیه‌ مسئولیت ‌پذیری‌ توسط‌ والدین‌ می‌تواند به‌ این‌ امر کمک‌ کند. بنابراین‌ به‌ فرزندان‌ خود مسئولیت هایی‌ در حد توان‌ آنها بدهید و تشویق‌ را فراموش‌ نکنید .

 عزت‌ نفس‌

همین ط‌ور می‌توانید کمک‌ کردن‌ به‌ دیگران‌ را آموزش‌ داده‌ و خود الگوی‌ مناسبی‌ باشید تا فرزندان‌ نیز با کمک‌ کردن‌ به‌ دیگران‌ احساس‌ باارزش‌ بودن‌ کنند برای‌ اینکه‌ الگوی‌ خوبی‌ در به‌وجود آوردن‌ عزت‌ نفس‌ بالا در فرزندان‌ خود باشید سعی‌ کنید از تغییرات‌ مثبت‌ استقبال‌ کنید.

 

انعطاف‌پذیر باشید و قدرت‌ ابراز عواطف‌ و هیجانات‌ را در خود پرورش‌ دهید. همچنین‌ اگر در مواجهه‌ با مشکلات‌ زندگی‌ صبور، شکیبا و منطقی‌ باشید پرورش‌ چنین‌ مهارتی‌ در فرزندان‌ شما و الگوپذیری‌ از سوی‌ آنها می‌تواند آنها را در آینده‌ از عزت‌نفس‌ بالایی‌ برخوردار سازد.

منبع:جام نیوز

گردآوری کودک آکاایران