1- ایده ها و نظرات خود را بدون ترس در کلاس مطرح می کند.

2- معمولا برای مسائل راه حل ها و پاسخ هایی متفاوت از سایر دانش آموزان ارائه می کند.

3- به فعالیت هنری علاقه ی زیادی دارد و در این زمینه دارای تجربه و مهارت است .قبل از این که گردو را بشکنم به این فکر افتادم که شاید بتوانم با دو نیمه ی پوست آن دو تا لاک پشت درست کنم!

4- غالبا ایده ها و راه حل های بیش تری نسبت به سایر هم کلاسی های خود پیشنهاد می کند.

5- معمولا قادر است باطنز پردازی ها و شوخی های جالب دیگران را بخنداند.

6- تمایل زیادی به تغییر نظرات معلم و یا مطالب کتاب دارد.

7- در کلاس اغلب سوالاتی غیرعادی و گاه عجیب و غریب می پرسد.

8- علاقه ی زیادی به نقاشی و ترسیم افکار و ایده های خود دارد.

9- انتقاد گر است و هر نظر و عقیده ای را به راحتی نمی پذیرد.

10- گاهی به خاطر بیان نظرات و ایده های عجیب و غریبش در نظر دانش آموزان دیگر فردی غیرعادی جلوه می کند.

11- از قوه ی تخیل خوبی برخوردار است.

12- معمولا در کلاس با آب و تاب صحبت می کند و سعی می کند ایده هایش را با جزئیات کامل شرح دهد.

13- دارای ابتکار است و غالبا ایده ها و پاسخ های منحصر به فرد ارائه می کند.

14- حساس ،باریک بین و نکته سنج است .

15- بسیار فعال است و غالبا در آن واحد چند طرح و ایده در زمینه های مختلف را در سر می پروراند.

16- به تجربه و آزمایش علاقه ی فراوانی دارد

17- در نفوذ و تاثیر گذاری بر دوستان خود از توانایی زیادی برخورداراست.

18- آمادگی طرد شدن و عدم تایید از طریق دیگران را داراست .

19- به مطالعه ی موضوعات متنوع و گوناگون علاقمند است و زمان قابل توجهی را به این امر اختصاص می دهد.

20- از اطلاعات عمومی زیادی برخوردارست و سعی می کند که از آن ها استفاده ی عملی و کاربردی کند.

خلاقیت,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='خلاقیت در کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/21517.html'>خلاقیت در کودکان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='کودک خلاق' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/chegoneh.html'>کودک خلاق</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دانش آموز خلاق' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/201492312450.html'>دانش آموز خلاق</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تخیل کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/24016.html'>تخیل کودک</a></strong>,قوه ی تخیل,کودکان, روانشناسی کودکان, تعلیم و <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تربیت کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/tarbiat1/21512.html'>تربیت کودکان</a></strong>, تغذیه کودکان,بیماری های کودکان و راه درمان آن, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه کودکان</a></strong> خلاقیت,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='خلاقیت در کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/21517.html'>خلاقیت در کودکان</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='کودک خلاق' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/kodakane1/chegoneh.html'>کودک خلاق</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='دانش آموز خلاق' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/201492312450.html'>دانش آموز خلاق</a></strong>,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تخیل کودک' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/24016.html'>تخیل کودک</a></strong>,قوه ی تخیل,کودکان, روانشناسی کودکان, تعلیم و <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='تربیت کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/tarbiat1/21512.html'>تربیت کودکان</a></strong>, تغذیه کودکان,بیماری های کودکان و راه درمان آن, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودکان' href='http://koodakan.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه کودکان</a></strong>