این موضوع نشان می دهد درک روابط انتزاعی در مراحل آغازین رشد انسان وجود دارد و مهارت های زبانی برای یادگیری این روابط انتزاعی، ضروری نیستند.

دانشمندان برای رهگیری تفکر رابطه ای در نوزادان، این موضوع را آزمایش کردند که آیا نوزادان هفت ماهه می توانند ساده ترین و اساسی ترین روابط انتزاعی یکسان بودن و تفاوت بین دو مولفه را درک کنند یا خیر.

به نوزادان حاضر در این مطالعه یک جفت عروسک داده شد که یا هم شکل یا متفاوت بودند.

دانشمندان دریافتند نوزادان رابطه انتزاعی یکسان بودن دو شیء را رمزنگاری می کردند و زمانی که تغییری در این رابطه ایجاد می شد، این تغییر را شناسایی می کردند.

محققان همچنین دریافتند نوزادان، الگوهای یکسان یادگیری روابط انتزاعی را درست مانند کودکان مسن تر و بزرگسالان بروز می دادند.

دانشمندان به این نتیجه رسیدند که نوزادان می توانند روابط انتزاعی را پیش از آموختن لغاتی که این روابط را توصیف می کنند، یاد بگیرند و این بدین معناست که یادگیری رابطه انتزاعی در انسان ها، نیازی به زبان نداشته و یک مهارت بنیادی انسانی در نوع خود است.

نوزادان حاضر در این پژوهش قادر بودند رابطه یکسان یا متفاوت بودن را پس از دیدن شش تا 9 نمونه تشخیص دهند. به نظر می رسد یادگیری رابطه انتزاعی، مهارتی است که انسان ها بهتر از پستانداران دیگر می توانند در آن عمل کنند.

دانا

منبع : hidoctor.ir