کودک - رشد و تکامل کودک - جدول رشد و تکامل ازنوزادی تا شش ماهگی

یک ماهگی سر را بالا می گیرد
به صدا پاسخ می دهد
به صورتها خیره میشود
 اشیا را دنبال می کند
اصوات اوه و آه ازحلق خارج می سازد
قادر به دیدن طرح های سیاه و سفید است
 لبخند می زند
می خندد
سر را با زاویه 45 درجه نگه می دارد
 
دو ماهگی ازحلق خود اصواتی خارج می کند
اشیا را دنبال می کند
سر را برای مدت کوتاهی نگه می دارد
 لبخند می زند و می خندد
سر را با زاویه 45 درجه نگه می دارد
حرکاتش نرمتر می شود
 سررا دائم نگه می دارد
وزنش را روی پا تحمل می کند
ممکن است سر و شانه را کمی بلند کند
 
سه ماهگی می خندد
سر را بطور دائم نگه می دارد
صورت و بوی شما را تشخیص می دهد
 جیغ میزند
صدای شما را تشخیص میدهد
سر و شانه را کمی بلند میکند
 بطرف صداهای بلند برمی گردد
می تواند دست ها را بهم برساند وممکن است روی اسباب بازیها بکوبد
می تواند بغلتد
 
چهارماهگی سر را بطور ثابت بالا نگه می دارد
می تواند وزن را روی پاها تحمل کند
وقتی با او صحبت می کنید با صوت پاسخ میدهد
 می تواند به اسباب بازی چنگ بزند
دستش را به طرف اشیا دراز می کند
می تواند بغلتد
 اصوات را تقلید میکند
ممکن است اولین دندانش جوانه بزند
ممکن است برای خوردن جامدات آماده باشد
 
پنج ماهگی رنگهای تیره را تشخیص میدهد
می تواند بغلتد
با بازی کردن با دست ها و پاهایش خودش را سرگرم می کند
 بطرف صداهای جدید میچرخد
نام خود را تشخیص میدهد
 ممکن است بدون کمک چند لحظه بنشیند
اشیا را به دهان میبرد
ممکن است ترس از غریبه ها شروع شود
 
شش ماهگی بطرف صداها واصوات میچرخد
صدا را تقلید میکند و حباب درست می کند
به هر دو جهت می غلتد
 دستش را به طرف اشیا دراز می کند و آنها را به دهان می برد
بدون کمک می نشیند
برای خوردن آماده است
 ممکن است بطرف جلو خیز بردارد که روی زمین بخزد
ممکن است بخش های کلمات را به هم بچسباند و کلمه ای نامفهوم بسازد
ممکن است اشیا را بطرف خود 

منبع:ninisite.com
ویرایش و تلخیص:آکاایران