کودک - رشد و تکامل کودک - جدول رشد و تکامل هفت تا دوازده ماهگی

سن کودک  مهارتهای اصلی
(اکثرکودکان انجام می دهند) مهارتهای اضافی
(نیمی از کودکان انجام می دهند) مهارتهای پیشرفته
(تعداد کمی از کودکان انجام می دهند)
7 ماهگی بدون کمک می نشیند
با حرکتی جارویی شکل خود را بطرف اشیا می کشد
اصوات را تقلید می کند
 سیلاب هارا کنارهم می گذارد و صداهایی شبیه یک لغت می سازد
آغاز خزیدن یا خود را به جلو کشیدن
 با گرفتن دست به چیزی می تواند بایستد
دست را به حالت خداحافظی تکان می دهد
اشیا را به هم می کوبد
 
8 ماهگی به هر دو والد دادا و ماما خطاب می کند (اختصاصی نیست)
آغاز خزیدن
اشیا را از یک دست به دست دیگر می دهد
 با گرفتن دست به چیزی می تواند بایستد
بخوبی می خزد
به اشیا اشاره می کند
 خود را برای ایستادن به حالت کشیده در می آورد، دور خانه می گردد
اشیا را با شست دست و انگشتان بر می دارد (حالت نیشگونی)
در خواست های خود را با ژست مخصوص نشان می دهد
 
9 ماهگی سیلابل ها را کنار هم می گذارد و صدا های شبیه یک لغت می سازد
با گرفتن دست به چیزی می تواند بایستد
 برای برداشتن اشیا از حرکت شست در مقابل انگشتان استفاده می کند (حرکت نیشگونی)
با گرفتن دست به مبل ها دور اتاق می گردد
اشیا را بهم می کوبد
 به والد اختصاصی به طور صحیح دادا و ماما خطاب می کند
 
10 ماهگی دست را به حالت خداحافظی تکان می دهد
اشیا را با حرکت نیشگونی بر می دارد
بخوبی می خزددور خانه می گردد
 به والد اختصاصی به طور صحیح دادا و ماما خطاب می کند
به نام خود جواب می دهد و مفهوم کلمه نه را می فهمد
درخواست های خود را با ژست مخصوص نشان می دهد
 با فنجان می نوشد
برای چند ثانیه بدون کمک می ایستد
می تواند اشیا را درون یک ظرف بریزد
 
11 ماهگی به والد اختصاصی به طور صحیح دادا و ماما خطاب می کند
برای چند ثانیه می تواند بدون کمک بایستد
 حرکات دیگران را تقلید می کند
می تواند اشیا را درون یک ظرف بریزد
دستورات ساده را می فهمد
 بافنجان می نوشد
به غیر از دادا و ماما یک کلمه دیگر می گوید
در حالت ایستاده خم می شود
 
12 ماهگی حرکات دیگران را تقلید می کند
اصواتی شبیه لغت از دهان خارج می کند
درخواست های خود را با ژست مخصوص نشان می دهد
 به غیر از دادا و ماما یک کلمه دیگر می گوید
چند قدم بر می دارد
دستورات ساده را می فهمد و به آن ها پاسخ می دهد
 با مداد رنگی خط می کشد
بخوبی راه می رود
به غیر از دادا و ماما 2 کلمه دیگر هم می گوید 

منبع:ninisite.com
ویرایش و تلخیص:آکاایران