پنج اشتباه مالی مادران-چگونه جلوی آن را بگیریم
 

حواس ‌پرتی، مسئولیت و فشارهای مادر بودن ممکن است ما را به عادتهای بد مالی وادارد. در اینجا پنج اشتباه مالی رایج و قابل پیشگیری را که ممکن است مرتکب شوید، همراه با توصیه‌هایی درباره راههای پیشگیری از آنها می‌آوریم.
خرج کردن
اولین مشکل خرج زیاد است.