عوامل مؤثر بر رشد کودک: شخصیت
ترکیب شخصیتی
شخصیت یک کودک را می توان در سه بخش توضیح داد:

سطح هیجان عاطفی
میزان فعالیت فیزیکی
اجتماعی بودن.
هیجانی بودن عبارت از این است کودک معمولا به آسانی و شدیدا ناراحت و درمانده شود و آرام کردن چنین کودکانی بسیار مشکل است.