تکامل و پیشرفت فیزیکی به کمک بازی: دویدن و پریدن

کودکان از دویدن و پریدن خوششان می آید؛ اما جدا کردن هر دو پا از زمین به طور همزمان، سخت تر از آن چیزی است که ما به یاد می آوریم و البته برای کودکی که می خواهد این کار را بکند اما موفق نمی شود، ناامید کننده هم خواهد بود.