تکامل و پیشرفت فیزیکی به کمک بازی: روی هم سوار کردن، مرتب کردن و به نخ کشیدن

قرار دادن یک بلوک بر روی بلوک دیگر و متعادل کردن آن، یا گذراندن یک تکه نخ از وسط حلقه های رنگی و البته نهایتا به هم ریختن همه چیزهایی که درست شده است، یکی از سرگرمیهای اصلی کودکان است.