تکامل و پیشرفت فیزیکی به کمک بازی: غلتاندن و پدال زدن

هنگامی که کودک شما بفهمد که پاهایش، کلید حرکت کردن هستند، از استفاده از ماشین شخصی خودش! برای این طرف و آن طرف رفتن، لذت خواهد برد.