تصمیم گیری در مورد این که چه کسی در خانه بماند.

آیا واقعاً برای من امکان دارد که موقتاً سر کار نروم و در خانه کنار فرزندانم بمانم؟

با در نظر گرفتن مادران و پدران بسیاری که به این انتخاب دست می زنند، می توان گفت که چنین چیزی کاملاً امکان پذیر است.