آکاایران: عومل جلوگیری از خلاقیت کودکان

آکاایران: پژو هشگران معتقد هستند همه ی انسانها در کودکی از استعداد و خلاقیت بالایی برخوردار هستند.مهم ترین عامل هایی که باعث کاهش خلاقیت در کودکان می شوند، عبارت اند از: داشتن خود انگاری منفی : اصلی ترین عاملی که مانع بروز رفتارهای خلاقانه می شود ، این است که تصور کنیم آدم خلاقی نیستیم .اگر […]
پژو هشگران معتقد هستند همه ی انسانها در کودکی از استعداد و خلاقیت بالایی برخوردار هستند.
مهم ترین عامل هایی که باعث کاهش خلاقیت در کودکان می شوند، عبارت اند از: داشتن خود انگاری منفی :
اصلی ترین عاملی که مانع بروز رفتارهای خلاقانه می شود ، این است که تصور کنیم آدم خلاقی نیستیم .
اگر شما به خودتان بگویید:> ، در این صورت خود را مجبورمیکنید باور های متفاوتی خواهید داشت و سعی خواهید
کرد مهارت های لازم برای بیان هویت و باور های خود کسب کنید .
اگر باور شما این باشد که فردی > هستید در آن صورت نیازی نیست که یاد بگیرید چگو نه خلاق
باشید .
عدم اعتماد به نفس : کودکی که اعتماد به نفس ندارد ، نمی تواند در برابر دیگران توانایی های
خود را بروز دهد.
فشار روانی : فشار روانی (استرس) ، نیرو و توان فرد را که در شرایط عادی می تواند از آن
خلا قانه بهره بگیرد ، از بین برده و سلامت جسمانی او رانیز به خطر می اندازد.
ترس: ترس از بیان افکار و عقیده های خود و دغدغه مورد انتقاد دیگران قرار گرفتن نیز یکی از عامل
های باز دارنده ی بروز رفتار های خلاقانه است .
روز مرگی : غرق شدن در امور روز مره ی زندگی و انجام امور طیق روال عادی و همیشه گی
،سبب می شود که فکر های خشک و رسمی در ذهن فرد جای گیرد و این از عامل های مهم
بازدارنده شکو فایی است .
داشتن هدف های متفاوت و متناقض: درگیر شدن با امور گو ناگون با هدف های متناقض ، انگیزه تفکر خلاقانه
را از بین برده و آرامش جسمانی و روحی فرد را سلب می کند و این خود مانع بزرگی در
بروز رفتار خلاقانه است .
نقش بزرگ سالان در شکو فایی خلاقیت کودکان: محدودیت عمده در برابر آنچه کو دکان می توانند انجام دهند ،
آن سات که فکر کنند از عهده ی> آن بر نمی آیند .
کودکان همگی قابلیت و توان آن را دارند که خلاق باشند و لذت آفریدن چیز جدیدی بهر ه مند شوند
.
پس باید پایه ای محکم برای خلاقیت در آنها نهاد .
گاه معلمان و پدر مادران با پیام های منفی ، در برابر آنچه دانش آموزان قادر هستند انجام دهند ،
مانعی به وجود می آورند که این مانع ، دشمئن ایتکار و خلاقیت است.
منیع : ماهنامه رشد و تکنو لوژی آموزشی – پژوه
.

منبع : persianv.com