آکاایران: پاسخ به سؤال های دختر 5ساله درباره مسائل جنسی

آکاایران پاسخ به سؤال های دختر 5ساله درباره مسائل جنسی
سن مناسب برای آگاه کردن کودک از مسائل جنسی زمانی است که وی سؤال بکند. وقتی با تعجب می پرسد «این چیست؟» زمان مناسبی است که به او پاسخ دهیم و برای آن نام مشخص و بجایی بگذاریم
پاسخ به سؤالات کودک در مورد مسائل جنسی در پاسخ به سؤالات کودکان در این زمینه، ما نباید وسوسه شویم که همه را یکجا تحویل کودک دهیم، یعنی نباید در زمان خیلی کوتاه، زیاد آموزش بدهیم. درعین حال که دلیلی وجود ندارد تا ما نتوانیم سؤالات کودکان را صادقانه و بی پرده جواب بدهیم، نیازی هم نیست که برای جواب دادن به این قبیل سؤالات، طب زایمان را هم به او آموزش دهیم. بلکه باید سعی نمود جواب ها را در یک یا دو جمله خلاصه کرد.
سن مناسب برای آگاه کردن کودک از مسائل جنسی زمانی است که وی سؤال بکند. وقتی پسر دو یا سه ساله ای به اندام های تناسلی خود اشاره می کند و با تعجب می پرسد: «این چیست؟» زمان مناسبی است که به او پاسخ دهیم و برای آن نام مشخص و بجایی بگذاریم. وقتی کودک با تعجب می پرسد که بچه از کجا می آید، ما نباید به او بگوییم که بچه از کیف آقا دکتر، از بیمارستان، از سوپرمارکت، از پستخانه، یا از لانه لک لک می آید. ما به او می گوییم: «بچه در جای مخصوصی توی شکم مادر رشد می کند و از آنجا بیرون می آید.» بسته به اینکه پرسش های بعدی کودک چه باشد شاید لازم شود و شاید هم لازم نشود که در این موقع به او بگوییم آنجا اسمش رحم است.
به گزارش آکاایران ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﺩﺍﺭﻥ؟ ﺑﭽﻪ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺎﺩ؟ ﺷﮑﻢ ﺍﻭﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮔﻪ ﭼﻄﻮﺭ ﺗﻮﺵ ﺑﭽﻪ ﺭﻓﺘﻪ؟ ﻋﺮﻭﺱ ﺩﻭﻣﺎﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯽ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﻦ؟ ﭼﺮﺍ ﺗﻮ ﻭ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻗﺘﻮﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﯿﺪ؟ ﭼﺮﺍ ﻓﻘﻂ ﻫﺮ ﮐﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﺩﺍﺭﻩ، ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭﻩ؟ ﻣﻨﻮ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﻭ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺍﻭﺭﺩﯾﻦ؟ ﭼﺮﺍ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮ ﺟﻠﻮﺵ ﺍﯾﻦ ﺷﮑﻠﯿﻪ ؟ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺨﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﺷﻮﻫﺮﻡ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺑﺶ ﻣﯿﮕﻢ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺑﺮﻭ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻗﺖ. ﻣﯿﮕﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﯾﯿﻦ ﺣﺮﻓﺎﯼ ﺑﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻭ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺸﻨﻮﻡ؟!! ﺍﯾﻦ ﺟﻮﺭ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﭼﯽ ﺑﺶ ﺑﮕﻢ.
ﭼﺮﺍ ﻟﺒﺎﺳﺎﯼ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺴﺮﺍ ﻓﺮﻕ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟ ﭼﺮﺍ ﭘﺴﺮﺍ ﺩﺍﻣﻦ ﻧﻤﯿﭙﻮﺷﻦ؟ ﭼﺮﺍ ﻣﯿﮕﯽ ﺧﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺩﺍﯾﯽ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﻋﺮﻭﺱ ﺩﻭﻣﺎﺩ ﺑﺸﻦ؟
ﺷﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﺯﻧﺎ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﯿﺪﻥ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺎﺩ ﺗﻮ ﺑﺪﻧﺸﻮﻥ؟ ﭼﺮﺍ ﻣﺮﺩﺍ ﺑﭽﻪ ﻧﻤﯿﺎﺭﻥ؟ ﭼﺮﺍ ﺟﻠﻮﯼ ﭘﺴﺮﺍ ﻣﺜﻞ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻧﯿﺲ)ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﯿﻨﻪ(
ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﯼ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﻨﻢ؟ﭼﺮﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻢ،ﺭﺍﺿﯽ ﻧﺸﺪﯼ) ﭘﺴﺮﻋﻤﺶ6ﺳﺎﻟﺸﻪ)
ﯾﻪ سؤالﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﻤﯿﺮﻩ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺮﻩ؟!
ﭼﺮﺍ ﻣﯿﮕﯽ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﮐﻨﻪ؟ ﭼﺮﺍ ﻣﯿﮕﯽ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﮐﻨﻪ؟ ﭼﺮﺍ ﻣﺮﺩﺍ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ؟ ﭼﺮﺍ ﮔﻔﺘﯽ ﻣﺮﺩ ﻣﯿﺸﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﭘﺸﺖ ﺯﻧﺶ، ﺯﻥ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﻭﻟﯽ ﺯﻧﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻦ؟؟)
دو سؤال هست که تقریبا همه کودکان زیر هفت سال را گیج می کند (یعنی کودکانی را که هنوز به مدرسه نمی روند).
این دو سؤال عبارتند از:
1- بچه چگونه خلق می شود؟
2- بچه چگونه به دنیا می آید؟
توصیه می شود که تفسیر کودک از آفرینش و جای وطن نوزاد را بشنویم، و آنگاه تفسیر خودمان را ارائه دهیم.توضیح ما باید از واقعیت دور نباشد، اما لازم نیست که توضیح کاملی هم درباره یک ارتباط جنسی به او بدهیم: «وقتی پدر و مادر می خواهند که بچه ای داشته باشند، سلولی از بدن پدر به سلولی در بدن مادر می پیوندد، و آن وقت رشد بچه شروع می شود. وقتی بچه به اندازه کافی بزرگ شد از شکم مادر بیرون می آید». لذا سن کنجکاوی های جنسی را باید شناخت و با بهانه های مختلف از تنها ماندن و وارسی های آنها به بدن یکدیگر جلوگیری نمود.
ﭘﺎﺳـــــــــــــــــــــــــــــــﺦ ها:
ﮐﻼ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺳﻮﺍﻻ ﺕ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻃﻮﺭﯼ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﻭﻥ ﺣﺴﺎﺱ ﺑﺸﻪ. ﻣﺜﻼ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ سؤالﯽ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻪ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﺗﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭﯼ ﻫﺎﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﺧﺮﺝ ﺑﺪﻩ ﻭ ﺳﻮﺍﻻ ﺕ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﻪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﯼ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻻ ﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺳﻮﺍﻻ ﺕ ﺑﻪ ﺍﺻﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﯽ ﺩﺍﺭﻥ؟
ﭘﺴﺮ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺸﻪ ﻣﺮﺩ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﺯﻥ ﻣﯿﺸﻪ. ﭘﺴﺮ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺸﻪ ﺭﯾﺶ ﺩﺭﻣﯿﺎﺭﻩ ﻭﻟﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺭﯾﺶ ﺩﺭ ﻧﻤﯿﺎﺭﻥ. ﭘﺴﺮﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺸﻦ ﻗﻮﯼ ﻣﯿﺸﻦ ﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎﯼ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺭﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻦ ﻭﻟﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﻃﻮﺭﯼ ﻧﻤﯿﺸﻦ. ﭘﺴﺮﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺸﻦ ﻣﺠﺒﻮﺭﻥ ﺑﺮﻥ ﺳﺮ ﮐﺎﺭ ﻭﻟﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﭽﻪ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺎﺩ؟ ﻣﻨﻮ ﭼﺠﻮﺭﯼ ﻭ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ آﻭﺭﺩﯾﻦ؟
ﻭﻗﺘﯽ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺍﻭﻣﺪﻥ ﺑﭽﻪ ﺭﺳﯿﺪ ﻣﺎﻣﺎﻧﺶ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﺒﺮﻥ. ﺩﮐﺘﺮ ﺷﮑﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﻭ ﺑﭽﻪ ﺭﻭ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺎﺭﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺍﻭﻥ ﺭﻭ ﺑﺨﯿﻪ ﻣﯿﺰﻧﻪ. ﺍﮔﻪ ﺩﺭ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﯾﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺳﺰﺍﺭﯾﻦ ﺷﺪﻩ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺍﮔﻪ ﺍﻣﮑﺎﻧﺶ ﺑﺎﺷﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺟﺎﯼ ﺑﺨﯿﻪ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻧﺸﻮﻧﺶ ﺑﺪﯾﺪ.
ﺷﮑﻢ ﺍﻭﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺰﺭﮔﻪ ﭼﻄﻮﺭﺗﻮﺵ ﺑﭽﻪ ﺭﻓﺘﻪ؟
ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﮐﻪ ﺑﭽﻪ ﻧﺒﻮﺩﻩ. ﺑﻌﺪﺍ ﺑﭽﻪ ﺷﺪﻩ. ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﻭ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺍﺳﺘﯿﻢ، ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩﯾﻢ. ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺍﯼ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻬﺮﺑﻮﻥ، ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻧﺎﺯ ﻭ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﻬﻤﻮﻥ ﺑﺪﻩ. ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﭼﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﻨﻮ ﻭ ﺑﺎﺑﺎ ﺭﻭ ﮔﻮﺵ ﮐﺮﺩ ﻭ ﯾﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﯼ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺗﻮ ﺷﮑﻢ ﻣﻦ ﮔﺬﺍﺷﺖ. ﻣﻦ ﻧﺪﯾﺪﻡ ﭼﻄﻮﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺭﻭ ﮐﺮﺩ. ﻭﻟﯽ ﺧﺪﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻋﺠﯿﺐ ﻭ ﻏﺮﯾﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ.
ﺑﻌﺪﺵ ﺍﻭﻥ ﻧﻘﻄﻪ ﯼ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ. ﻫﺮ ﭼﯽ ﺗﻮ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﯼ ﺷﮑﻢ ﻣﻨﻢ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻣﯿﺸﺪ. ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﯼ ﮐﻪ ﺷﮑﻢ ﻣﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺟﺎ ﻧﺪﺍﺷﺖ. ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻡ. ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﺷﮑﻤﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﺭﺩ ﮔﺮﻓﺖ. ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯼ. ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺩﮐﺘﺮ ﺷﮑﻢ ﻣﻨﻮ ﭘﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺁﻭﺭﺩ.
ﻧﮑﺘﻪ: ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺟﺎﯼ ﺑﺨﯿﻪ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﺑﮕﻮ ﺍﻻ ﻥ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﺮﻭﺱ ﺩﻭﻣﺎﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﭼﯽ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﻣﯿﮑﻨﻦ؟
ﻫﺮ ﮐﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﮐﻨﻪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺷﻮﻥ ﺑﺮﻥ ﻭ ﺟﺪﺍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻦ. ﻣﺜﻞ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﻟﻮﻧﻪ ﯼ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺷﻮﻥ ﻣﯿﺮﻥ. ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺗﺎ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺑﭽﻪ ﯼ ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺑﺪﻩ.
ﭼﺮﺍ ﺗﻮ ﻭ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻗﺘﻮﻥ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﯿﺪ؟
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﯾﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ. ﺗﺎ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﺗﻮﺵ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺬﺍﺭﯼ. ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﺵ ﻋﮑﺲ ﺑﺰﻧﯽ ﻭ....
ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺯﻭﺩ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺑﯽ. ﺟﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﺑﺨﻮﺍﺑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎﺭﯾﮏ ﺑﺎﺷﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﯾﺾ ﻧﺸﻪ. ﻣﻦ ﻭ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﮐﻪ ﺯﻭﺩ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﺑﯿﻢ ﭘﺲ ﺍﮔﻪ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯼ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﺎ ﺑﺨﻮﺍﺑﯽ ﺧﻮﺏ ﺧﻮﺍﺑﺖ ﻧﻤﯿﺒﺮﻩ ﭼﻮﻥ ﻣﺎ ﻻ ﻣﭗ ﺭﻭ ﺯﻭﺩ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍ ﻫﻢ ﺑﮑﻨﯿﻢ. ﭘﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺨﻮﺍﺑﯽ ﺍﺗﺎﻗﺖ ﺭﻭ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩﯾﻢ.
ﭼﺮﺍ ﻓﻘﻂ ﻫﺮ ﮐﯽ ﺷﻮﻫﺮ ﺩﺍﺭﻩ، ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭﻩ؟
ﭼﻮﻥ ﺧﺪﺍ ﺑﭽﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﯾﻪ ﺯﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺪﻩ. ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺧﺪﺍ ﺑﭽﻪ ﺑﺨﻮﺍﻥ ﺗﺎ ﺧﺪﺍ ﺣﺮﻓﺸﻮﻥ ﺭﻭ ﮔﻮﺵ ﮐﻨﻪ. ﻣﺜﻞ ﻣﻦ. ﻭﻗﺘﯽ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﭽﻪ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ. ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺩﻋﺎ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺑﻬﻤﻮﻥ ﺩﺍﺩ.
ﭼﺮﺍ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮ ﺟﻠﻮﺵ ﺍﯾﻦ ﺷﮑﻠﯿﻪ؟
ﭼﻮﻥ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮﻩ ! ﭘﺴﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮﻫﺎ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻥ. ﻣﺜﻞ ﻣﻨﻮ ﻭ ﺑﺎﺑﺎﺕ. ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻘﺪﺭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﯾﻢ. ﻣﻦ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﻣﯿﺬﺍﺭﻡ ﺍﻭﻥ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﻩ. ﻣﻦ ﺯﻭﺭﻡ ﮐﻤﻪ ﺍﻭﻥ ﺯﻭﺭﺵ ﺯﯾﺎﺩﻩ. ﻟﺒﺎﺱ ﻣﻦ ﺑﻠﻨﺪﻩ ﻟﺒﺎﺱ ﺍﻭﻥ ﮐﻮﺗﺎﺳﺖ. ﻣﻮﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﺑﻠﻨﺪﻩ ﻣﯽ ﻫﺎﯼ ﺍﻭﻥ ﮐﻮﺗﺎﺳﺖ ﻭ...
ﻣﯿﮕﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﯾﯿﻦ ﺣﺮﻓﺎﯼ ﺑﺪ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻭ ﻣﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺸﻨﻮﻡ؟!
ﺍﮔﻪ ﺗﻮ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺭﻭ ﺑﺸﻨﻮﯼ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﺸﯽ. ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻧﺸﯽ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﮕﯿﻢ ﺑﺮﻭ ﺗﻮ ﺍﺗﺎﻗﺖ. ﻣﺜﻼ ﺍﮔﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﯾﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺪ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﺗﻮ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯽ ؟! ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮑﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ. ﻣﻨﻮ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ﺗﻮ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯽ ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮﻩ ﮐﻪ ﻧﺸﻨﻮﯼ.
ﭼﺮﺍ ﻟﺒﺎﺳﺎﯼ ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺴﺮﺍ ﻓﺮﻕ ﻣﯿﮑﻨﻪ؟ ﭼﺮﺍ ﭘﺴﺮﺍ ﺩﺍﻣﻦ ﻧﻤﯿﭙﻮﺷﻦ؟
ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﯽ ﭘﺴﺮﻩ ﻭ ﮐﯽ ﺩﺧﺘﺮﻩ. ﺍﮔﻪ ﻟﺒﺎﺳﻤﻮﻥ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮﻕ ﻧﮑﻨﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎ ﺭﻭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯿﮕﯿﺮﻥ. ﻧﻤﯽ ﺩﻭﻧﻦ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺗﻮ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﯾﺎ ﭘﺴﺮﯼ. ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻃﻮﺭﯼ ﻧﺸﻪ ﻣﺎ ﯾﻪ ﺟﻮﺭ ﻟﺒﺎﺱ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﯿﻢ ﻭ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﯾﻪ ﺟﻮﺭ ﺩﯾﮕﻪ. ﺍﮔﻪ ﺗﻮ ﺩﺍﻣﻦ ﻧﭙﻮﺷﯽ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ﺗﻮ ﭘﺴﺮﯼ ﻭ ﺑﺎﻫﺎﺕ ﺑﺎﺯﯼ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻦ.
ﭼﺮﺍ ﻣﯿﮕﯽ ﺧﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺩﺍﯾﯽ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﻋﺮﻭﺱ ﺩﻭﻣﺎﺩ ﺑﺸﻦ؟
ﺍﮔﻪ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﮐﻨﻦ ﻭ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭ ﺑﺸﻦ، ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺖ ﺑﭽﻪ ﺷﻮﻥ ﺩﺍﯾﯽ ﺭﻭ ﭼﯽ ﺻﺪﺍ ﺑﺰﻧﻪ ؟ ﺑﮕﻪ ﺩﺍﯾﯽ ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎ ؟ ﺧﺎﻟﻪ ﺭﻭ ﭼﯽ ﺻﺪﺍ ﺑﺰﻧﻪ ﺑﮕﻪ ﺧﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﻣﺎﻥ ؟ ﮔﻨﺎﻩ ﺩﺍﺭﻩ ﻃﻔﻠﮑﯽ. ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺷﻮﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ. ﻣﯿﮕﻦ ﻭﺍﯼ ﻭﺍﯼ ! ﻣﺎﻣﺎﻧﺶ ﺧﺎﻟﺸﻪ ! ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﺸﻪ. ﺑﺒﯿﻦ ﺍﻻ ﻥ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ ﻫﺴﺘﻢ. ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ.
ﺷﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﺯﻧﺎ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﯿﺪﻥ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺎﺩ ﺗﻮ ﺑﺪﻧﺸﻮﻥ؟
ﻭﻗﺘﯽ ﻏﺬﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻥ ﻫﻤﻮﻥ ﻏﺬﺍ ﺷﯿﺮ ﻣﯿﺸﻪ. ﺧﺪﺍ ﺍﻭﻥ ﻏﺬﺍ ﺭﻭ ﺷﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﻭ ﺍﻭﻧﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﺷﻮﻥ ﻣﯿﺪﻥ.
ﭼﺮﺍ ﻣﺮﺩﺍ ﺑﭽﻪ ﻧﻤﯿﺎﺭﻥ؟
ﭼﻮﻥ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻦ. ﺍﻻ ﻥ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﻣﯿﺮﻩ ﺳﺮ ﮐﺎﺭ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺭﻩ. ﺍﮔﻪ ﺗﻮ ﺷﮑﻢ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﺑﭽﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﻪ ؟ ﺳﺨﺖ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺮﺍﺵ. ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﮔﻪ ﮐﺎﺭ ﻧﮑﻨﻪ ﺑﻬﺶ ﭘﻮﻝ ﻧﻤﯿﺪﻥ. ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯿﻢ ﺧﻮﺭﺍﮐﯽ ﺑﺨﺮﯾﻢ. ﻟﺒﺎﺱ ﺑﺨﺮﯾﻢ، ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺨﺮﯾﻢ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯿﻢ ﭘﺎﺭﮎ ﺑﺮﯾﻢ ﻭ.... ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﺑﭽﻪ ﻣﯿﺎﺭﻡ.
ﭼﺮﺍ ﺟﻠﻮﯼ ﭘﺴﺮﺍ ﻣﺜﻞ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻧﯿﺲ (ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﯿﻨﻪ)
ﺧﺐ ﻣﺎﻝ ﺯﻥ ﻫﺎ ﺗﻮﺵ ﺷﯿﺮﻩ. ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﻃﻮﺭﯾﻪ. ﺗﻮ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺩﯾﺪﯼ ﯾﻪ ﻣﺮﺩ ﺷﯿﺮ ﺑﺪﻩ ؟ ﺍﻭﻧﺎ ﺷﯿﺮ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﻨﻪ ﺷﻮﻥ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻓﺮﻕ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ. ﺗﻮ ﻫﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺭﻓﺘﯽ ﻭ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﯼ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺷﯿﺮ ﺗﻮ ﺳﯿﻨﻪ ﺍﺕ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﺳﯿﻨﻪ ﺍﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯿﺸﻪ.
ﺍﮔﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮﺍ ﻣﺮﺩﺍ ﺷﯿﺮ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺑﮕﯿﺪ:
ﺑﻬﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﺩﯾﮕﻪ. ﻣﺮﺩﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﻥ. ﻣﯿﺸﻪ ﺗﻮ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻭ... ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﺷﯿﺮ ﺑﺪﻩ ؟ ﺭﺋﯿﺲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺩﻋﻮﺍﺵ ﻣﯿﮑﻨﻪ.
ﭼﺮﺍ ﻧﻤﯿﺬﺍﺭﯼ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﻨﻢ؟
ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻧﯿﺴﺘﻦ ! ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ. ﻻ ﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﻨﯽ. ﻣﻦ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﭼﻮﻥ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻧﯿﺴﺘﻢ. ﮐﺎﺵ ﻣﻨﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﻮﺩﻡ ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﻡ.
ﭼﺮﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺖ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻢ ﻣﯿ ﺨﻮﺍﺑﻢ، ﺭﺍﺿﯽ ﻧﺸﺪﯼ (ﭘﺴﺮﻋﻤﺶ 6 ﺳﺎﻟﺸﻪ)
ﺑﭽﻪ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮﻫﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺑﻦ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺗﮑﻮﻥ ﻣﯿﺪﻥ، ﭼﻮﻥ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﺖ ﺯﻭﺭﺵ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮﻩ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﺎ ﻣﺤﮑﻢ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺑﺰﻧﻪ ﻭ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺧﻮﻧﯽ ﮐﻨﻪ. ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺑﺰﻧﻪ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺑﺸﮑﻨﻪ. ﺍﻭﻥ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ، ﺣﻮﺍﺳﺶ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ. ﻭﻟﯽ ﺍﮔﻪ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻋﻤﻪ ﯼ ﻫﻢ ﺳﻨﺖ ﺑﺨﻮﺍﺑﯽ ﺍﮔﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻪ ﻣﺤﮑﻢ ﻧﻤﯽ ﺯﻧﻪ.
ﭼﺮﺍ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻢ ﺗﻮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺭﻭ ﺗﺨﺖ ﻣﻦ ﻭ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﺑﺨﻮﺍﺑﯽ ؟ ﭼﻮﻥ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻣﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﻏﻠﺖ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ ﻭ ﺑﯿﺎﯾﻢ ﺭﻭﯼ ﺗﻮ ﺑﺨﻮﺍﺑﯿﻢ ﻭ ﺗﻮ ﻧﺘﻮﻧﯽ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﯽ. ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﮐﻨﺎﺭ ﯾﻪ ﺁﺩﻡ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﺨﻮﺍﺏ ﭼﻮﻥ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻟﻪ ﮐﻨﻪ !
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ می میره ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺮﻩ؟!
ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ می میره ﻣﯿﺬﺍﺭﻧﺶ ﺗﻮﯼ ﻗﺒﺮ. ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻭﯼ ﻗﺒﺮ ﺭﻭ ﭘﻮﺷﻮﻧﺪﻥ ﺧﺪﺍ ﯾﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﯼ ﻗﺒﺮ ﺑﺮﺍﺵ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻩ، ﺯﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﻮﻥ ﺩﺭ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﺮﻩ. ﺍﻭﻥ ﺟﺎ ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍﺵ ﯾﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ. ﻫﻤﻮﻥ ﺟﺎ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻪ.
ﭼﺮﺍ ﻣﯿﮕﯽ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﮐﻨﻪ؟
ﺍﮔﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﮐﻨﻪ ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﯽ ﻣﯿﺮﻩ ﺳﺮ ﮐﺎﺭ ؟! ﺍﯾﻦ ﻣﯿﮕﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﻭ، ﺍﻭﻥ ﻣﯿﮕﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﻭ. ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﺩﻋﻮﺍﺷﻮﻥ ﻣﯿﺸﻪ. ﺍﮔﻪ ﻣﺜﻼ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﯾﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺭﻭ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﻦ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ؟ ﺯﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻭ ﺍﻭﻥ ﺑﮕﻦ ﻭ ﻣﺰﺍﺣﻢ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺸﻦ. ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﻭﻗﺖ ﺩﺯﺩ ﺍﻭﻣﺪ ﺧﻮﻧﺸﻮﻥ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﻦ ؟
ﭼﺮﺍ ﻣﯿﮕﯽ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﮐﻨﻪ؟
ﺍﮔﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﮐﻨﻪ ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺖ ﮐﯽ ﻏﺬﺍ ﻣﯽ ﭘﺰﻩ ؟ ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﻦ. ﮐﯽ ﺟﺎﺭﻭ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ؟ ﮐﯽ ﻇﺮﻑ ﻫﺎ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺷﻮﺭﻩ ؟ ﭘﺴﺮ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻥ. ﺍﮔﻪ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ ﺑﭽﻪ ﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﭼﻄﻮﺭﯼ ﺷﯿﺮ ﺑﺪﻥ ؟ ﻣﺮﺩﺍ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ ﻧﺪﺍﺭﻥ ؟
ﭼﺮﺍ ﻣﺮﺩﺍ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ؟
ﭼﻮﻥ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻣﺎﻝ ﺯﻥ ﻫﺎﺳﺖ. ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﻣﺮﺩ ﺭﻭﺳﺮﯼ ﺳﺮﺵ ﮐﻨﻪ ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﻧﻤﯿﺸﻪ ؟ ﺣﺎﻻ ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﻫﻤﻪ ﺭﯾﺶ ﻭ ﺳﺒﯿﻞ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﻨﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭ ﻣﯿﺸﻪ ! ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺷﻮﻥ ﻧﮑﻨﻦ، ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻦ. ﭼﻮﻥ ﻋﻮﺽ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﺸﻦ ﺯﺷﺖ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻦ.
میگنا
گردآوری توسط بخش شناخت کودک سایت آکاایران