آکاایران:  اگر ما در زمان تغذیه کودک هدفهای زیر را دنبال کند

آکاایران: رفتار مناسب مادر هنگام غذا دادن به کودک


 نیازهای تغذیه ای کودک را تامین کنیم
 احساس استقلال کودک را در خوردن غذا برآورده سازیم
 عکس العمل مناسب و یکنواختی در مقابل رفتارهای کودک ابراز کنیم
 ذائقه او را به انواع مواد غذایی عادت دهیم
 محیط سرشار از محبت و صمیمت و بدور از جنجال در زمان غذا خوردن فراهم کنیم
 سفره غذا را در شرایط مناسب که خاطره دلپذیری ایجاد کند فراهم کنیم
می توانیم در تغذیه کودک خود موفق باشیم.

گردآوری:‌ گروه سلامت پرداد

.

منبع :