علل عمده چاقی کودکان

بررسی ۳ علل عمده چاقی کودکان

می خواهیم با برخی از مهمترین علل بروز اضافه وزن در اطفال آشنا شویم رژیم غذایی و فعالیت جسمانی می تواند
کمک زیادی به کودکان چاق برای رفع اضافه وزنشان کند این خانواده ها هستند که می توانند باعث افزایش یا کاهش وزن در فرزندانشان شوند .

علل عمده چاقی کودکان

عوامل محیطی مانند رژیم غذایی، فعالیت جسمانی و وضعیت سوخت وسازی،
علل اصلی اضافه وزن محسوب می شوند و به نوبه خود تحت تاثیر ویژگی های ژنتیکی نیز قرار دارند.
بعنوان یک قانون کلی، چربی اضافه در بدن درنتیجه عدم تعادل طولانی مدت بین دریافت انرژی و هزینه انرژی مصرفی حاصل می شود.

◊ رژیم غذایی

افرایش مصرف مواد غذایی تصفیه شده و دارای چربی زیاد به عنوان عوامل کلیدی دریافت انرژی و کمک کننده
به افزایش وزن و چاقی در بزرگسالان تعیین شده است. در برخی جوامع شیرینی های ساده
و چربی بیش از نیمی از انرژی دریافتی را تشکیل می دهند و محصولات دانه ای و حبوبات تصفیه شده تا حد زیادی جایگزین حبوبات کامل شده اند.
پژوهشگران ارتباط معنی داری بین چاقی دوران کودکی
و درصد رژیم غذایی دریافتی از چربی ها گزارش کرده اند، اگرچه در برخی تحقیقات نشان داده شده است
که تفاوت قابل توجه بین میانگین دریافت انرژی از چربی ها در کودکان بدون اضافه وزن،
کودکان دارای اضافه وزن یا کودکان چاق وجود ندارد.
به طور معمول، عدم تعادل بین گروه های غذایی مصرفی باعث اضافه وزن می شود،
بعه عبارت ساده ،علت چاقی، بیشتر “بد خوری” است، تا “پرخوری”

آکاایران: علل عمده چاقی کودکان

◊ فعالیت جسمانی

شواهد موجود نشان می دهد که در دهه های اخیر در بیشتر کشورها میزان فعالیت جسمانی روزانه
در میان گروه های سنی مختلف از جمله کودکان، نوجوانان و جوانان کاهش یافته
و لذا افزایش شیوع چاقی ممکن است نتیجه مستقیم کاهش در فعالیت جسمانی افراد باشد.
در خصوص انرژی دریافتی و رابطه بین چاقی و فعالیت بدنی نتایج مطالعات بسیار متفاوت می باشد.
برای مثال، برخی محققان رابطه معکوسی بین میزان فعالیت
و سطوح بافت چربی گزارش کرده اند، در حالی که دیگران چنین رابطه ای را مشاهده نکردند.

◊ عوامل مربوط به سوخت وساز ( عوامل متابولیکی)

نتایج تحقیقات نشان می دهد که برخی عوامل متابولیکی بالقوه در شروع چاقی تاثیر گذار می باشند.
این عوامل شامل هزینه انرژی مصرفی زمان استراحت، اثر گرمازایی غذا (غذا یا نوشیدنی ها باعث افزایش در میزان سوخت و ساز می شوند)،
هزینه انرژی مرتبط با فعالیت و مصرف سوختی است.
در حال حاضر، اغلب تحقیقات در این زمینه بیشتر روی بزرگسالان وکمتر روی جامعه کودکان و نوجوانان انجام شده است.
اگرچه بین هزینه انرژی زمان استراحت افراد تفاوت وجود دارد، وتفاوت های فردی در هزینه انرژی زمان استراحت،
ممکن است هزینه انرژی کل روزانه را تحت تاثیر قرار دهد، این اختلافات صرفاً انرژی اندکی برای کسب وزن ممکن است فراهم نمایند.
به همین شکل ،درحالی که مقدار هزینه انرژی از طریق اثر گرمازایی غذا در افراد چاق ممکن است کاهش یابد،
در نظرگرفتن افزایش بالقوه وزن به عنوان یکی از دلایل اساسی چاقی، بسیار غیر محتمل می باشد.
درمقابل، بطور گسترده پذیرفته شده است که هزینه انرژی فعالیت یک عامل بالقوه مهم برای بروز چاقی است.

دکتر سلام

.

منبع :