آکاایران: دنیای تخیلی کودکان به روایت تصویر!

دنیای تخیلی کودکان

وقتی روی شکم مادر باردارش دست میگذارد!
 

دنیای تخیلی کودکان به روایت تصویر! -  -آکادنیای تخیلی کودکان به روایت تصویر! -  -آکا

وقتی میخواهد غذا را از داخل فر بردارد !

دنیای تخیلی کودکان به روایت تصویر! -  -آکادنیای تخیلی کودکان به روایت تصویر! -  -آکا

 وقتی در حمام است!

دنیای تخیلی کودکان به روایت تصویر! -  -آکادنیای تخیلی کودکان به روایت تصویر! -  -آکا

 وقتی از روی جوی آب رد میشود!

دنیای تخیلی کودکان به روایت تصویر! -  -آکادنیای تخیلی کودکان به روایت تصویر! -  -آکا

 و سرانجام وقتی نیمه شب از جلوی اتاق والدین رد میشود!

دنیای تخیلی کودکان به روایت تصویر! -  -آکادنیای تخیلی کودکان به روایت تصویر! -  -آکا

.

منبع :