آکاایران: مجموعه: دانستنیهای نوزادان

 

 

 

 

مراقبت از ناف نوزاد مراقبت از ناف نوزاد : خشک شدن بندناف نوزاد از همان روزهای اول و دوم شروع می شود.رنگ آن ابتدا زردوسپس قهوه ای شده وبعداز یک تادوهفته می افتد.در این مدت وقبل از افتادن بندناف لازم است

 

 بهداشت کودکان
بندناف ومحل اتصال آن به بدن نوزاد تمیز وخشک نگه داشته شود.

 

 بهداشت کودکان
بندناف درمعرض هوا قرار گرفته وخشک شود.

 

 بهداشت کودکان
از گذاشتن هرگونه پوشش بر روی بندناف خودداری شود.

 

 بهداشت کودکان
کهنه نوزاد زیر بند ناف بسته شود.

 

 بهداشت کودکان
ازدستکاری وقراردادن موادآلوده برروی بندناف اجتناب گردد.ضمنا استفاده ازالکل نیز توصیه نمی شود زیرا الکل،خشک شدن وجداشدن بندناف رابه تاخیر می اندازند.

 

 بهداشت کودکان
گاهی در محل اتصال بندناف به بدن نوزاد،ترشح شیری رنگ وبی بوویا یکی دو قطره خون خارج می شود که اهمیتی ندارد.

 


.

منبع :