آکاایران: تشکیل قلب جنین , مادران جوان اولین سونوگرافی خود را از هفته نهم به بعد انجام دهند تا از هر گونه استرس در این مدت آسوده باشند.

bxs1

تشکیل قلب جنین , مهم ترین عامل نگرانی مادران باردار شنیده نشدن صدای قلب جنین می باشد

مهم ترین عامل نگرانی مادران باردار نبودن جنین در ساک بارداری یا شنیده نشدن صدای قلب جنین
می باشد که این نگرانی آن هم در هفته های اول بارداری میتواند تاثیر بدی روی جنین بگذارد.

تشکیل قلب جنین

اگر سونوگرافی مادری در هفته هفتم نیز جنین را نشان نداد مادر نباید نگران باشد چرا که تا هفته دهم هم پیش آمده
که برخی از افراد تشکیل جنین و قلب او طول کشیده است پس به هیچ عنوان نگران نشده و امید خود را از دست ندهید.

بهترین زمان انجام اولین سونو بارداری(تشکیل مشاهده جنین،تشکیل قلب)
بهتر است مادران جوان اولین سونوگرافی خود را از هفته نهم به بعد انجام دهند تا از هر گونه استرس در این مدت آسوده باشند
چرا که مراجعه زود هنگام به پزشک فقط باعث افزایش نگرانی شما شده و فایده ای نیز برای شما ندارد.).

اما مسئله دوم نگرانی تشکیل شدن جنین و شنیده نشدن صدای قلب او میباشد که باز هم عامل نگرانی عده ی زیادی از زنان باردار
است. قلب جنین و شنیدن صدای قلب در بعضی از زنان تا هفته ده ممکن است شنیده نشود.

ایران نی نی

.

منبع :