آکاایران: دروغگویی کودک با خشم والدین , به کودک توضیح دهید که اگر راست بگوید، کمتر عصبانی می شوید چون دروغگویی جریمه اش را ۲ برابر می کند.

 دروغگویی کودک با خشم والدین

دروغگویی کودک با خشم والدین , نحوه رفتار والدین در کاهش یا افزایش دروغ گویی فرزندان اهمیت بسزایی
دارد.
اختلاف سن مناسب بین فرزندان، دو سال درنظر گرفته شده و متاسفانه کودکانی که اختلاف سنی آنها کمتر از دو
سال است ،دچار آسیب های جدی می شوند، چرا که عدم توجه به کودک در این سن موجب آسیب هایی
از جمله دروغگویی کودک می شود و هنگامی که از کودک درباره کار اشتباهش در برخورد با فرزند
کوچکتر توضیح می خواهید، در واقع او را ناخواسته به سمت دروغگویی سوق می دهید.
این روانشناس گفت: هرگز کودک را بخاطر دروغ گفتنش تنبیه نکنید چرا که به دلیل ترس از
مجازات و تنبیه، اقدام به دروغگویی می کند و اصرار او بر این کار تداوم خواهد داشت.

آکاایران: خشم والدین، دروغگویی کودک را دو برابر می کند

وی ادامه داد: به کودک توضیح دهید که اگر راست بگوید، کمتر عصبانی می شوید چون دروغگویی جریمه اش را
۲ برابر می کند، همچنین باید متناسب با سن کودک، صداقت او را تحسین کنید.
ازغندی تاکید کرد:برقراری تعادل رفتاری بین کودکان از سوی والدین می تواند از حسادت و مشاجره آنها به طور چشمگیری
بکاهد و امنیت و آرامش در محیط خانه برقرار باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان

.

منبع : niksalehi.com