آکاایران: تک فرزندی , مطالعات نشان می دهد فاصله بین ازدواج و اولین فرزند در ایران به طور متوسط حدود ۳.۵ سال برآورد شده و فاصله بین اولین فرزند و دومین فرزند نیز حدود ۴.۵ سال؛ اما این آمار نمی تواند نشان دهنده گرایش جامعه به پدیده بی فرزندی یا تک فرزندی باشد.

تک فرزندی و بی فرزندی

تک فرزندی , یکی از شاخص های باروری علاوه بر میزان باروری کل، محاسبه احتمال فرزندآوری است که نشان می دهد زنان در سن فرزندآوری، هر فرزندآوری خود را با چه احتمالی و با چه فاصله زمانی از ازدواج یا فرزند قبلی دنیا آورده اند. محاسبه احتمال فرزندآوری برای هر کدام از رتبه های تولد می تواند در تعیین سطح باروری گذشته، حال و آینده موثر باشد. محاسبه نسبت های فرزندآوری بر مبنای داده های شاخص های چندگانه سلامت و جمعیت در ایران نیز روند کند کاهش باروری در دهه گذشته را تایید می کند.

نتایج یک بررسی درباره احتمال توالی فرزندآوری زنان ایرانی طی سال های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۹ برای تولد فرزندان اول، دوم، سوم و چهارم، بیان می کند احتمال دنیا آوردن فرزند اول بعد از ازدواج در سال ۱۳۶۹ بیش از ۹۵ درصد بوده و در سال ۱۳۸۸ این احتمال به حدود ۹۳ درصد رسیده است؛ به این معنی که بیش از ۹۰ درصد زوجین ایرانی بعد از ازدواج دارای فرزند اول می شوند. این میزان بین ۹۳ تا ۹۵ درصد در طول دو دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ در نوسان بوده است. احتمال به دنیا آوردن فرزند دوم در دهه ۱۳۷۰ بسیار بالا بوده و بیش از ۹۵ درصد زنانی که یک فرزند داشتند، فرزند دوم خود را به دنیا آوردند. از اواخر دهه ۱۳۷۰، این احتمال اندکی تقلیل یافته و این میزان در سال های پایانی دهه ۱۳۸۰ به حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است.

گرایش به تک فرزندی

پدیده بی فرزندی یا تک فرزندی

احتمال فرزندآوری برای داشتن فرزند سوم و چهارم به ترتیب به حدود ۵۰ و ۴۰ درصد در سال های پایانی
دهه ۱۳۸۰، کاهش یافته است. نکته مهم این است که احتمال داشتن فرزند اول و دوم در دهه ۱۳۸۰
به ترتیب بالاتر از ۹۰ و ۸۰ درصد بوده است، ضمن آنکه می توان گفت روند فرزندآوری برای فرزندان سوم و چهارم
در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ تقریبا ثابت بوده و کاهشی نداشته است. شاخص های فوق تاییدی برای کاهش
اندک و حتی تثبیت سطح باروری در سال های قبل از سرشماری ۱۳۹۰ است.

گرایش به تک فرزندی یا بی فرزندی صحت دارد؟

یکی از تغییرات رفتارهای باروری در سال های اخیر، تاخیر در فرزندآوری است. علاوه بر تاخیر سن ازدواج، فاصله بین ازدواج و اولین فرزند، فاصله بین اولین فرزند و فرزند دوم و … بیشتر شده است. به عنوان مثال، بر مبنای شاخص های چندگانه سلامت و جمعیت در ایران ۱۳۸۹، فاصله بین ازدواج و اولین فرزند، به طور متوسط حدود ۳.۵ سال برآورد شده و فاصله بین اولین فرزند و دومین فرزند نیز حدود ۴.۵ سال بوده است. این رفتارهای باروری باعث شد که تعداد فرزندان به دنیا آمده زنان در سنین ۲۵-۲۹ ساله کاهش یابد و همین امر به گرایش جامعه به پدیده بی فرزندی یا تک فرزندی تعبیر شده است. علاوه بر آن، شیوع بی فرزندی و تک فرزندی در جامعه عموما بر اساس نتایج تحقیقات نمونه ای بوده است که قابلیت تعمیم ندارند یا اینکه بر مبنای تحلیل مقطعی از داده های موجود بوده است که این نتایج نیز با اشکال همراه است.

رواج تک فرزندی در بین خانواده ها

مهم تر از آن، بررسی نگرش زنان در مورد فرزندآوری در شرایط نامطلوب اقتصادی و ویژگی تورم بالا نمی تواند به عنوان رفتار واقعی و طولانی مدت افراد قلمداد شود. این احتمال وجود دارد که در آینده با تغییر وضعیت اقتصادی، نگرش زوجین در مورد فرزندآوری و تعداد آنها تغییر کند. در گزارشی درباره موضوع بی فرزندی یا تک فرزندی بر مبنای شاخص های چندگانه سلامت و جمعیت در ایران ۱۳۸۹، مشخص شد یک سوم زنان از مجموع زنان، اصلا ازدواج نکرده اند یا فاقد فرزند و تک فرزند هستند. یک سوم زنان دو فرزند دارند و یک سوم زنان سه یا بیشتر از سه فرزند دارند. در مقایسه با ایران کشورهایی که باروری بسیار پایینی (برابر با باروری کل کمتر از ۱.۵ فرزند) دارند، کمتر از ۱۰ درصد زنان سه یا بیشتر از سه فرزند دارند؛ در حالی که هنوز در ایران حدود یک سوم زنان سه فرزند یا بیشتر دارند.

الگوی توزیع زنان ایرانی از نظر متوسط تعداد فرزند، بسیار شبیه کشورهایی از جمله استرالیاست که توانستند باروری را در یک سطح متوسط و معقول حفظ کنند. نکته مهم برای سیاست های جمعیتی در ایران این است که هر چند باروری در سطح خیلی پایین یعنی حدود ۱.۵ فرزند و کمتر نیست، اما باید تلاش شود ترکیب تعداد فرزند در جامعه به صورت فعلی حفظ شود تا باروری از این حد کاهش نیابد. در حال حاضر حدود دو سوم زنان دو و سه فرزند یا بیشتر به دنیا می آورند.

تک فرزندی و بی فرزندی امروز انتخابی است؟

بی فرزندی ممکن است نتیجه ناباروری و عدم توانایی زوجین برای فرزندآوری باشد. همچنین ممکن است به عنوان فرایندی از انتخاب افراد برای نداشتن فرزند و عمدتا در سطوحی از توسعه اقتصادی و اجتماعی رخ دهند. در این حالت فرض می شود که زنان قابلیت باروری دارند، اما به سمت تولید مثل متمایل نمی شوند. در شرایطی کنونی بی فرزندی در میان زنان ازدواج کرده بیشتر از طریق عوامل انتخابی، افزایش می یابد. مخصوصا اگر درصد بی فرزندی به بیش از ۱۰ درصد زوجین برسد، احتمالا نتیجه بی فرزندی انتخابی و یا ناشی از قرار گرفتن در معرض تماس جنسی نامنظم است.

طبق بررسی الگوی فرزندآوری در زنان ۴۹-۱۵ ساله ازدواج کرده فاقد فرزند که با تمرکز بر آمار سال های ۱۳۷۱-۱۳۹۰ انجام شده، مشخص شد در طول این سال ها، در تمام گروه های سنی ۳۹-۱۵ سال، نسبت زنان فاقد فرزند افزایش داشته است. افزایش زنان فاقد فرزند در گروه های سنی ۲۰-۲۴ ساله و ۲۵-۲۹ ساله در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ قابل توجه و بیانگر تاخیر در فرزندآوری است. هر چند این افزایش می تواند ناشی از تاخیر داوطلبانه فرزندآوری باشد، ولی چنین تاخیری می تواند در افزایش افراد بی فرزند یا کاهش بیشتر باروری در آینده موثر باشد. در گروه سنی ۳۴-۳۰ و ۳۹-۳۵ ساله حدود ۱۰.۸ درصد و ۵.۵ درصد زنان در سال ۱۳۹۰ فاقد فرزند هستند. بسیاری از این افراد زمانی که بخواهند فرزندآوری را آغاز کنند، ممکن است ناباروری را تجربه کنند. به عبارتی بی فرزندی داوطلبانه و یا تاخیر در فرزندآوری منجر به بی فرزندی ناخواسته شود.

معضل بزرگ تک فرزندی

افزایش نسبت زنان فاقد فرزند در گروه های سنی ۳۹-۱۵ سال در سال های اخیر

در گروه سنی ۴۴-۴۰ ساله میزان بی فرزندی از ۲.۲ درصد در استان یزد تا ۶.۲ درصد در استان سیستان و بلوچستان نوسان دارد. در اکثر جوامع، ناباروری اولیه دو تا سه درصد زنان ۵۰-۲۵ ساله را تحت تاثیر قرار می دهد و این میزان ناباروری، به عنوان هنجار جمعیت شناسی مطرح است. بنابراین میزان بی فرزندی طول عمر در ایران در سطح ملی و همچنین بسیاری از استانها به سطح طبیعی ناباروری یا هنجار جمعیت شناسی نزدیک است. درصدهای بالاتر بی فرزندی در استانهایی نظیر سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان به سطح توسعه یافتگی این استان ها مرتبط است. در مناطق کمتر توسعه یافته، انواع بیماری های عفونی و مقاربتی، عوامل ژنتیکی، بدغذایی و … در کاهش قابلیت باروری و افزایش میزان های بی فرزندی تاثیر دارد. بنابراین در برنامه های توسعه ای و بهداشت باروری لزوم توجه به این مسائل در استان های فوق اهمیت دارد.

طبق اعلام سند تحولات و وضعیت جمعیت در جمهوری اسلامی ایران، در مجموع بر اساس درصدهای بی فرزندی طول عمر و همچنین احتمال داشتن فرزند اول بعد از ازدواج، پدیده بی فرزندی در ایران آنچنان که در بسیاری از کشورهای پیشرفته و غربی مشاهده می شود، کمتر عمومیت دارد. برای مثال در کشورهای اتریش، ایتالیا، فنلاند، هلند و انگلستان حدود ۲۰ درصد از زنان در سن ۴۴-۴۰ سالگی فاقد فرزند هستند.

تک فرزندی خانواده ها

با این حال افزایش نسبت زنان فاقد فرزند در گروه های سنی ۳۹-۱۵ سال در سال های اخیر قابل تامل
و مهم است. با توجه به بستر فرهنگی اجتماعی جامعه ایران که فرزندآوری اهمیت زیادی دارد و
درصد بسیار پایینی از زنان تمایل به بی فرزندی دارند، افزایش بی فرزندی در گروه های سنی جوانتر،
بیشتر ناشی از تاخیر در فرزندآوری بوده و ممکن است بسیاری از زنان فاقد فرزند، بخواهند در آینده
فرزندآوری را تجربه کنند. موضوعی که اهمیت دارد این است که بیولوژی همیشه تابع قصد و نیت و کنترل
انسانی نیست و همه زوجینی که قصد تشکیل خانواده و باروری دارند، موفق نیستند.

برخی از کسانی که تصمیم برای تاخیر فرزندآوری یا بی فرزندی موقت دارند، در نهایت بی فرزندی دائم
و یا فرزندی ناخواسته را تجربه می کنند؛ بنابراین افزایش بی فرزندی در گروه های سنی ۳۹-۳۰ ساله
ممکن است در آینده افزایش یابد. با توجه به اینکه با افزایش سن، توانایی باروری زن کاهش می یابد
و با افزایش بیشتر سن این کاهش پرشتاب تر می شود، پیشنهاد می شود برنامه ریزان و مشاوران حوزه خانواده
و متخصصین و پزشکان در مورد سن مناسب باروری، تاثیر افزایش سن بر ناباروری و پیامدهای باروری
در سنین بالا، مشاوره های لازم را ارائه دهند تا افراد بتوانند با برنامه ریزی مناسب، فرصت فرزندآوری را
برای خود فراهم کنند و از بی فرزندی دائمی پیشگیری کنند.

ایسنا

.

منبع : niksalehi.com