آکاایران: آموزش زبان دوم به کودکان , زبان گفتاری کودک تا حدود ۵ سالگی کامل می شود. البته سن تکامل در کودکان مختلف، متفاوت است. بنابراین یادگیری زبان دوم در مواردی که زبان مادری کودک کامل نشده، جایز نیست.

آموزش زبان دوم به کودکان

آموزش زبان دوم به کودکان , دکترای تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی با اشاره به
زمانی که کودکان می توانند زبان دوم بیاموزند، گفت: یادگیری زبان مستلزم انواع گوناگونی از معلومات
و محاسبات است که با ساختارهای مغزی متفاوتی حمایت می شود.

وی اضافه کرد: خارج از این دوران مقدار داده هایی که برای ایجاد تغییر در مغز مورد نیاز است،
به طور چشمگیری افزایش می یابد.

دکترای تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی یادآور شد: تصور عموم بر این است که
اگر کودکان قبل از بلوغ در معرض زبان دوم قرار گیرند، می توانند زبان دوم را در حد زبان مادری بیاموزند.

حاجی سلیمانی گفت: تصور رایج دیگر این محدوده زمانی را قبل از ۷ سالگی در نظر می گیرد. با این وجود
چنین اظهاراتی تا حدودی ساده انگارانه است، زیرا جنبه های مختلف زبان آموزی را که ممکن است
دوران حساس متفاوتی دارا باشند در نظر نمی گیرند.

سن آموزش زبان دوم به کودکان

آکاایران: کودکان در چه سنی می توانند زبان دوم را بیاموزند؟

یادگیری زبان دوم برای کودکان

وی گفت: یادگیری زبان مستلزم انواع گوناگونی از معلومات و محاسبات است (درک شنیداری و یادگیری قوانین انتزاعی)،
که با ساختارهای مغزی متفاوتی حمایت می شوند و زمان بلوغ متفاوتی دارند.

حاجی سلیمانی گفت: رسیدن به رشد لازم ساختارهایی که با درک شنیداری ارتباط دارند،
در چند ماه اول زندگی اتفاق می افتد. در حالی که رسیدن به رشد لازم ساختارهای پیش پیشانی که
با طراحی قوانین ارتباط دارند به راحتی تا بعد از بلوغ امتداد می یابد.

وی گفت: موضوع دوران حساس یادگیری زبان باید در ارتباط با حوزه های مختلف زبانی در نظر گرفته شود،
زیرا یادگیری زبان فرایندی پیچیده است که مستلزم توانایی شنیداری، گفتاری و رسیدن به رشد لازم
مناطق مختلف مغزی کودک است. با توجه به اینکه هر کدام از این مناطق در سن خاصی به این رشد می رسند،
پس نمی توان برای یادگیری زبان دوم، سن دقیق و حساسی مشخص کرد.

حاجی سلیمانی تصریح کرد: زبان گفتاری کودک تا حدود ۵ سالگی کامل می شود. البته سن تکامل در کودکان مختلف،
متفاوت است. بنابراین یادگیری زبان دوم در مواردی که زبان مادری کودک کامل نشده، جایز نیست.

دکترای تخصصی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی در پایان گفت: والدینی که مایلند فرزندشان زبان دومی را بیاموزد،
باید به این نکته توجه دارا باشند که زبان مادری کودک کامل شده باشد.

شبکه علمی ثریا

.

منبع : niksalehi.com