مقدار غذای نوزاد

مطالب زیر تعداد شیر نوزاد را در سن‌های گوناگون با وزن متوسط معین می‌کند.
اولین روز: ابتدای تغذیه با شیر

دومین روز: ۶ شیشه ۱۰ گرمی شیر = ۶۰ گرم
سومین روز: ۶ شیشه ۲۰ گرمی شیر = ۱۲۰ گرم
چهارمین روز: ۶ شیشه ۳۰ گرمی شیر = ۱۸۰ گرم
پنجمین روز: ۶ شیشه ۴۰ گرمی شیر = ۲۴۰ گرم
ششمین روز: ۶ شیشه ۵۰ گرمی شیر = ۳۰۰ گرم
هفتمین روز: ۶ شیشه ۶۰ گرمی شیر = ۳۶۰ گرم
هشتمین روز: ۶ شیشه ۷۰ گرمی شیر = ۴۲۰ گرم
بین ۸ تا ۱۵ روز: ۶ شیشه ۸۰ گرمی شیر = ۴۸۰ گرم
از سه هفتگی: ۶ شیشه ۹۰ گرمی شیر = ۵۴۰ گرم
از یک ماهگی: ۶ شیشه ۱۰۰ گرمی شیر = ۶۰۰ گرم
از دو ماهگی: ۶ شیشه ۱۱۰ گرمی شیر = ۶۶۰ گرم
از سه ماهگی: ۵ شیشه ۱۶۰ گرمی شیر = ۸۰۰ گرم
از سه ماهه و نیم: ۵ شیشه ۱۶۰ (یا ۱۸۰) گرمی شیر = ۸۰۰ گرم
▪توجه
این اندازه‌ها تنها به عنوان نشانه ارائه شده است و در عمل نمی‌توان آنها را با این دقت رعایت کرد. برخی نوزادان به بیشتر برخی دیگر به کمتر از این نیاز دارند. پزشک با توجه به وزن و سن و شرایط بدنی کودکان میزان شیر او را مشخص خواهد کرد. خود کودک هم در این میان نقش مهمی دارد یعنی که بهتر از هر کس دیگر نیاز خودش را می‌فهمد.

ویرایش و تلخیص:آکاایران