نکات مهم که اکثر متخصصان قطع شیر مادر را به صلاح نوزاد نمی دانند

نکات مهم که اکثر متخصصان قطع شیر مادر را به صلاح نوزاد نمی دانند● شکاف لب در نوزاد
در این موارد باید به مادر تفهیم کرد که نوزاد طبیعی است و شیردادن به اومثل کودکان طبیعی می باشد.

به طورمعمول پستان مادر شکاف لب را پرکرده ومکیدن، خوب پیش می رود. مادر درحالی که سینه ی خود را داخل دهان طفل قرارداده، می تواند انگشت خود را داخل شکاف گذاشته تا نیروی مکش توسط طفل اعمال شود ( انگشت مادر حتماً باید با آب و صابون شسته شده باشد). این مسئله که طفل را تشویق به مکیدن کنیم تا عضلات چانه و فک تقویت شود اهمیت زیادی دارد. چنان چه نیروی مکش مؤثرنبود مادر می تواند شیرخود را بدوشد و با قطره چکان یا وسایل دیگر به نوزاد بخوراند. درمواردی از وسایل مخصوص برای نوک سینه می توان استفاده کرد.
شکاف کام نوزاد
درشکاف کام بلع نرمال است. اگر شکاف باریک و محدود به کام نرم باشد، نوزاد قادراست ازکام سخت که در جلوتر قرارگرفته است برای مکیدن نوک سینه استفاده کند ولی اگر شکاف در قسمت کام سخت باشد شیردهی مشکل ترصورت می گیرد. بهتر است وضعیت شیرخوار به حالت نیمه نشسته باشد.
در مواردی که شکاف کام بسیار وسیع باشد می توان شیرمادر را دوشید و در شیشه هایی با سرشیشه ی مخصوص به شیرخوار داد.

موسسه اطلاع رسانی طعام اسرار
ویرایش و تلخیص:آکاایران