نیازهای تغذیه ای در کودکان

نیازهای تغذیه ای در کودکانآب : آب ۷۵ تا ۸۰ درصد وزن شیرخواران را تشکیل میدهد و در بزرگسالان به ۶۰-۵۵ درصد می رسد . مقدار نیاز روزانه به آب بستگی به مصرف کالری روزانه ، میزان دفع نامحسوس آب و غلظت ادرار دارد . میزان مصرف حدودی آب برای شیرخواران ۱۵-۱۰ درصد از وزن آنهاست که این میزان برای بزرگسالان به ۲ تا ۴ درصد می رسد . در شیرخواران حدوداً ۸۵ تا ۱۷۰ میلی لیتر آب به ازای هر کیلوگرم وزن در طول شبانه روز باید مصرف گردد .

انرژی : واحد تولید گرما در متابولیسم بدن یک کالری انرژی است که از سوختن غذا بدست می آید . یک کیلوکالری مقدار گرمایی است که دمای یک کیلوگرم آب را از ۵/۱۴ درجه سانتیگراد به ۵/۱۵ درجه سانتیگراد افزایش دهد .
حد متوسط انرژی در یک کودک ۶ تا ۱۲ سال شامل ۵۰ درصد جهت متابولیسم پایه ، ۱۲درصد رشد ، ۲۵ درصد فعالیتهای روزانه ، ۸ درصد مواد زائد بدن و ۵ درصد بقیه موارد سوخت و ساز می باشد .
میزان نیاز پایه شیرخواران ۵۵کیلوکالری به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در شبانه روز می باشد که در هنگام بلوغ به ۲۵ تا ۳۵ کیلوکالری می رسد .
میزان کل انرژی مورد نیاز در سال اول ۸۰ تا ۱۲۰ کیلوکالری به ازای هر کیلوگرم در شبانه روز خواهد بود که هر ۳ سال ۱۰ کیلوکالری کاسته می شود .
در شیرخواران ۱۵-۹ درصد و در بزرگسالان به همین مقدار انرژی از پروتئین بدست می آید .
در شیرخواران ۵۵-۴۵ درصد و در بزرگسالان ۶۰-۵۵ درصد انرژی از گروه کربوهیدراتها بدست می آید .
در شیرخواران ۴۵-۳۵ درصد و در بزرگسالان ۳۰ درصد انرژی از چربیها بدست می آید .
هر گرم کربوهیدرات یا پروتئین حدود ۴ کیلوکالری تولید می کند در صورتی که هر گرم چربی با زنجبره کوتاه ۳/۵ کالری با زنجیر متوسط ۳/۸ و با زنجیر بلند ۹ کیلوکالری تولید می کند .
پروتئینها : پروتئینها حدود ۲۰ درصد از وزن یک فرد بالغ را شامل می شود . پروتئینها از زنجبره اسیدهای آمینه تشکیل شده اند . تا کنون ۲۴ اسیدآمینه شناسایی شده است که ۹ تای آنها ،‌اسیدآمینه های ضروری در شیرخواران می باشند . هنگامی که پروتئینها در هضم غذایی شکسته می شوند به اسیدهای آمینه ، الیگوپپتیدها تبدیل می شوند . پروتئینهای حیوانی در بافتهای ماهیچه ای ، تخم مرغ و شیر در بافت های ماهیچه ای نیاز متناسب و متعادل بدن انسان را برآورده می کنند . ولی پروتئینهای گیاهی به تنهایی قادر نیستند اسیدآمینه های ضروری بدن را تأمین کنند .
کربوهیدراتها : کربوهیدراتها حجم عمده غذای ما را تشکیل می دهند و نیز بیشترین حجم انرژی بدن را تأمین می کنند . کربوهیدراتها به گلوکز ( دکستروز ) اکسیده می شوند ، ولی به فرمهای گوناگون مصرف می شوند شامل : منوساکاریدها ( شامل گلوکز ، فرکتوز ، گالاکتوز ) و دی ساکاریدها ( لاکتوز ، سوکروز ، مالتوز و ایزومالتوز ) و پلی ساکاریدها ( شامل نشاسته ، دکسترین ، گلیسیرین ، سلولز )
گلوگز مستقیماً مورد مصرف مغز و قلب قرار می گیرد . مقداری از گلوگز جذب شده در کبد به گلیکوژن تبدیل می گردد ، اگر چه گلیکوژن در قسمتهای دیگر بدن نیز ذخیره می گردد . بیشتر از ۱۵ درصد وزن کبد و ۳ درصد وزن ماهیچه ها از گلیکوژن تشکیل گردیده است . کربوهیدراتهایی که اکسیده نشده اند یا تبدیل به گلیکوژن نمی شوند به چربی تغییر می یابند . کربوهیدراتها ۶۰ تا ۴۰ درصد انرژی غذا را تشکیل می دهند و سومین منبع مناسب برای تولید انرژی بدن هستند .
چربیها : تقریباً ۹۸ درصد منبع چربی بصورت تری گلیسیرید می باشد که سه اسید چرب با یک گلیسرول ترکیب شده است و ۲ درصد باقی مانده شامل کلسترول ، منوگلیسیریدها ، دی گلیسیریدها و فسفولیپدها می باشد . تری گلیسیرید مصرف شده توسط لیپاز دهانی و معده ای هیدرولیز می گردد .
در روده کوچک در اثر لیپاز پانکراس تری گلیسیرید به مونوگلیسیریدها هیدرولیز شده و تبدیل به اسیدهای چرب می گردند . چربیها مهمترین جایگاه را در تولید انرژی دارا می باشند چون هر گرم آن ۹ کیلوکالری تولید می کند .

واحد مرکزی خبر
ویرایش و تلخیص:آکاایران