پدران باید از نقش موثر خود در حمایت همسرانشان آگاه شوند.

آن ها می توانند:


 دوران حاملگی
در نگهداری کودک (بغل کردن، آرام کردن، بازی کردن و حمام کردن) و مراقبت از سایر فرزاندان و بردن آن ها به مدرسه، خرید کردن و کمک درکارهای منزل به همسر خود یاری رسانند تا آن ها بتوانند به بهترین وجهی کودک خود را با شیر مادر تغذیه نمایند. دوران حاملگی
با توجه به این که مادران در طی دوران حاملگی و شیردهی نیاز به غذای اضافی دارند، پدران باید سعی کنند انواع مواد غذایی در دسترس را (انواع گوشت ها، لبنیات، نان، غلات و سبزی و میوه) برای مصرف آنان فراهم نمایند. دوران حاملگی
با کمک و کاستن از مسئولیت های همسرانشان امکان استراحت بیشتر را برای آنان فراهم کنند. دوران حاملگی
همواره همسرخود را به دادن شیر مادر به نوزاد و ادامه آن تشویق کنند و با اعتقادات نادرست اطرافیان که موجب تردید مادر در شیردهی می شود مقابله کند.