آکاایران: دانستنی های مصرف پاستیل د ر کود کان

خاصیت پاستیل, خاصیت پاستیل برای کودکان, خواص پاستیل

آکاایران: دانستنی های مصرف پاستیل د ر کود کان

فواید پاستیل, مصرف پاستیل د ر کود کان

حتما باید والد ین به این نکته توجه د اشته باشند که د ر ارتباط با کود کان بیش فعال و کود کانی که د ارای د یابت و اضافه وزن هستند د رمورد مصرف پاستیل و اینگونه خوراکی ها با پزشک مربوطه مشورت لازم را د اشته باشند .

نکات مهم درباره مصرف پاستیل د ر کود کان

امروزه د ر کنار انواع و اقسام تنقلات و خوراکی هایی که د ر فروشگاه ها و مغازه ها به چشم می خورد ، پاستیل یکی از جذاب ترین آنها محسوب می شود . این خوراکی نرم و چسبند ه که د ر اشکال مختلف و با رنگ های گوناگون تهیه می شود برای بچه ها بسیار د لچسب و پر طرفد ار است. البته طبق باور عموم، خوراکی های ژله ای باعث ترمیم مواد از د ست رفته مفاصل شد ه و از پوکی استخوان مانع می شود . د ر حالی که بر اساس نظر متخصصان تغذیه، فقط ژلاتین به تنهایی می تواند د ر تحکیم استخوان و غضروف سازی و ویتامین های مورد نیاز بد ن موثر و برای سلامت پوست و مو و سایر بافت های بد ن مفید باشد اما این د لیل قابل قبولی نیست که انواع و اقسام ژله ها و پاستیل ها را به صرف اینکه خاصیت ژلاتینی د ارند ، جایگزین مواد مورد نیاز بد ن کود کان کنیم. چرا که نوع پروتئینی که د ر ژله و پاستیل ها وجود د ارد بسیار کمتر از پروتئین گوشت، شیر و تخم مرغ بود ه و فاقد بسیاری از مواد ضروری برای بد ن است. همچنین این نوع خوراکی ها نسبت به سایر پروتئین ها از ارزش غذایی پائینی برخورد ار بود ه، و منبع کافی و کاملی برای تامین کلسیم و سایر ریز مغذی های مورد نیاز بد ن نیست بنابراین طبق نظر متخصصان تغذیه؛ نه تنها انواع پاستیل ها و ژله ها را نمی توان جایگزین د یگر مواد غذایی کرد بلکه باید د ر مصرف آنها توسط کود کانمان حد اعتد ال را رعایت نمود .

آنچه که لازم است از این خوراکی خوش آب و رنگ بد انید

پاستیل را هرگز د ر جای گرم نگهد اری نکنید و د ر هنگام خرید حتما د قت د اشته باشید که د ر قفسه های د ور از تابش مستقیم نور آفتاب باشد . بعد از خارج کرد ن پاستیل از بسته بند ی اش، آن را د ر یک ظرف د ر د ار نگهد اری کنید . زیرا حالت چسبند گی آن گرد و غبار و آلود گی محیط را به خود می گیرد . هرگز پاستیل های باز و فله ای را خرید اری نکنید . نه تنها اینگونه پاستیل ها بهد اشتی نبود ه و مورد تایید وزارت بهد اشت نیست.

به کود کان زیر د و سال پاستیل ند هید . زیرا این کود کان د ارای سیستم گوارشی و ایمنی ضعیف و حساسی هستند که خورد ن این نوع خوراکی ها برایشان خطرناک است. ضمن آنکه شیر خواران تکه ای از پاستیل را با د ند ان جد ا کرد ه و با قورت د اد ن آن د ر د اخل نای، باعث خفگی آنان شود .

به جای خرید ن پاستیل هایی که رویشان را لایه ای از شکر پوشاند ه، انواع ساد ه و بد ون شکر آن را خرید اری کنید . به فرزند تان یاد آوری کنید که بعد از خورد ن پاستیل حتما د ند ان هایش را مسواک کند . زیرا قند موجود د ر پاستیل سبب پوسید گی د ند ان ها می شود . د ر موقع د اد ن پاستیل به فرزند تان، مصرف تنقلات شیرین و د یگر مواد قند ی را کاهش د هید . حتما باید والد ین به این نکته توجه د اشته باشند که د ر ارتباط با کود کان بیش فعال وکود کانی که د ارای د یابت و اضافه وزن هستند د رمورد مصرف پاستیل و اینگونه خوراکی ها با پزشک مربوطه مشورت لازم را د اشته باشند .

پاستیل نباید جایگزین وعد ه های غذایی شود

«سیمین واقفی» کارشناس تغذیه د ر این خصوص می گوید : «بطور کلی پاستیل و انواع ژله، ارزش غذایی بالایی ند ارند . بنابراین نباید جایگزین وعد ه های غذایی شوند . چرا که معمولا این نوع خوراکی ها به عنوان د سر و میان وعد ه سرو می شوند و مصرف آنها اگر د ر هفته یک تا د و بار و یا مورد ی باشد مشکلی نیست اما اگر مصرفشان هر روزه باشد و به عاد ت تبد یل شود منجر به کم اشتهایی شد ه، و میل به غذا خورد ن را د ر کود کان کاهش می د هد . حتی د ر پاره ای مواقع، باعث بروز حساسیت می شود . به شکلی که د ر برخی کود کان که زمینه آلرژی د ارند این حساسیت بصورت خس خس سینه و یا کهیر د ید ه شد ه که لازم است د ر این زمینه د قت لازم به عمل آید . البته د ر صورت مصرف پاستیل برای کود کان، بهتر است از پاستیل هایی استفاد ه شود که د ارای ویتامین C و مولتی ویتامین هستند . از طرفی نسبت به تنقلات د یگر، وجود شیرینی کمتر د ر این نوع پاستیل ها آن را تبد یل به یکی از سالم ترین خوراکی ها برای کود کان کرد ه است که به مراتب از د یگر خوراکی های پر نمک و یا بسیار شیرین، بهتر است.» این کارشناس تغذیه با اشاره به طعم د هند ه های مختلف د ر پاستیل ها گفت: «هیچ فرقی بین پاستیل های نوشابه ای و میوه ای وجود ند ارد و فقط اسانس استفاد ه شد ه د ر آنها با هم تفاوت د ارد . همچنین رنگ، وضوح و شفافیت و نیز تست های میکروبی از معیار های قابل قبول د ر ارزیابی یک پاستیل خوب محسوب می شود .»

با خلاقیت ارزش تغذیه ای خوراکی های ژله ای را بالا ببرید

اگر فرزند بد غذایی د ارید که فقط میل به خورد ن اینگونه تنقلات د ارد هرگز خوراکی های ژله ای و پاستیل ها را جایگزین وعد ه غذای اصلی او نکنید . ولی برای بالا برد ن ارزش تغذیه ای ژله هایی که فرزند تان د وست د ارد ، بهتر است انواع میوه های د لخواه را قبل از بستن ژله به آن اضافه کنید . اما کیوی، آناناس، انجیر و انبه را د ر ژله به کار نبرید زیرا باعث آب اند اختن ژله می شود و از بستن آن مانع می شود . مرکبات مثل پرتقال و نارنگی هم باید با پوست نازک رویی شان به ژله ها اضافه شوند تا آب نیند ازند . د ر بعضی مواقع د ید ه می شود که برای زیبایی ظرف ژله، انواعی از پاستیل ها را روی ژله های نیمه بسته قرار می د هند که این کار باعث آب شد ن سطح زیرین پاستیل و شل شد ن سطح رویی ژله شد ه که کود کان از خورد ن آن امتناع می کنند د ر حالی که می توانید یک لیوان بستنی وانیلی به پود ر ژله ای که د ر آب گرم حل شد ه است اضافه کنید که به این ترتیب کالری و ارزش تغذیه ای ژله تا حد زیاد ی بالا می رود .

نظارت والد ین مهم است

د کتر  عظیمی د ر این باره می گوید : «مصرف ژلاتین خالص، به همه افراد حتی آنهایی که د ر رژیم غذایی به سر می برند هم توصیه می شود چون این ماد ه سرشار از پروتئین است و کالری زیاد ی ند ارد اما وقتی با انواع رنگ ها، اسانس های طبیعی و مصنوعی و شکر مخلوط می شود ، باید د ر مصرف آن حد اعتد ال رعایت شود زیرا د ر فرایند تولید پاستیل، مقد اری شکر، رنگ و اسانس خوراکی استفاد ه می شود که مصرف آن برای افراد چاق مفید نیست و کود کان زیر۲ سال، بد لیل حساس بود ن سیستم گوارشی شان نباید خوراکی های د ارای افزود نی را میل کنند و نیز مصرف هر روزه آن هم برای کود کان بالای د و سال، مجاز نمی باشد .» این متخصص صنایع غذایی د ر اد امه می گوید : «بهر حال نظارت والد ین مهم ترین نقش را د ر چگونگی مصرف این نوع خوراکی ها د ارد . چرا که با منع مصرف زیاد این گونه تنقلات د ر کود کان، بویژه پیش از غذای اصلی می توان مانع بی اشتهایی کود کان شد .» د ر بسیاری مواقع وقتی والد ین اصرار فرزند خود را برای خورد ن بعضی خوراکی ها می بینند ، برای آنکه سر و صد ای او را آرام کنند ، بد ون د ر نظر گرفتن عواقب آن فورا به خواسته فرزند خود پاسخ مثبت می د هند بطوری که بعضی از بچه ها هر روز عاد ت به خورد ن چیپس و یا پفک د ارند . برخی د یگر انواعی از اسنک ها را د وست د ارند و اما عد ه ای د یگر، شیرینی جات و مواد قند ی مورد علاقه آنان است و نیز د ر میهمانی ها فورا سراغ ژله ها و خوراکی هایی از این د ست می روند .

 منبع : زندگی آنلاین

.

منبع : abartazeha.com