استفاده از عصاره شیر خشت در بهبود نوزادان مبتلا به زردی

 استفاده قطره خوراکی عصاره گیاه دارویی شیر خشت به همراه نور درمانی تا حد زیادی در درمان این نوزادان موثر است به گونه ای که ۳ روز پس از کاربرد این روش درمانی"۸۸" درصد نوزادان مذکور بهبود یافتند.
پنج روز پس از استفاده عصاره گیاه دارویی شیر خشت به همراه نور درمانی"۹۹" درصد نوزادان مورد مطالعه بهبود یافتند در صورتی که با کاربرد روشهای معمول تنها "۷۵" درصد نوزادان مبتلا به زردی درمان شدند.
کاربرد قطره خوراکی شیر خشت به همراه نور درمانی بر خلاف روش های شایع درمانی، منجر به عوارضی نظیر تعویض خون یا تجویز داروهای دیگر نمی شود همچنین درگروه های سنی، وزنی و جنس های مختلف نوزادان استفاده از قطره شیر خشت تاثیر متفاوتی نداشت.

ایران مانیا
ویرایش و تلخیص:آکاایران