پله پله تا اقتدار

سبکهای فرزند پروری

ما باور داریم که موثر بودن والدین یکی از پراهمیت ترین وظایف آنها در زندگی است؛ چنانکه یکی از پرمخاطره ترین آنها نیز هست. بخشی از مسایلی که به این امر مربوط می شود و در نظریه های متعارض تربیت کودک گنجانده می شود و معمولا در کتابها و مجلات و  ... به آنها میپردازند ممکن است باعث سردرگمی باشد... .

براساس بررسی‌های روان‌شناس معاصر "دیانا بامریند" ، شیوه‌های تربیتی و فرزندپروری والدین را می‌توان با دو محور توقع و درخواست‌هایی که پدر و مادر از فرزندان خود دارند و میزان پذیرش و حمایتی که از آنها به عمل می‌آورند، طبقه‌بندی کرد. از برخورد این دو محور، چهار شیوه:

استبداد و زورگویی؛ آسان‌گیری( به اصطلاح لوس‌بار آوردن)؛ رها کردن و بی‌تفاوتی؛ و اقتدار(یا همان شیوه تربیتی آزادمنشانه) به دست می‌آید.

 

ویژگی‌های این چهارگروه والدین و نتایج و پیامدهای تربیتی آنان به شرح زیر است:

ویژگی‌های والدین

1- مستبد: داشتن انتظار زیاد برای اطاعت و انقیاد، برخورد‌های تنبیه‌کننده، نداشتن ارتباط کلامی و دوطرفه با فرزند، تشویق نکردن استقلال فرزند، توقع فرمانبرداری بدون سوال و بدون قید و شرط!

نتیجه: فرزندان اینگونه والدین ، وابسته، منفعل، با سازگاری کم، اطمینان ضعیف به خود و بدون برخورداری از کنجکاوی‌های مثبت ذهنی و علمی بار می‌آیند.

2- آسان‌گیر: دادن آزادی زیاد، پذیرش بی قید و شرط فرزند، نداشتن هنجارها و ارزش‌های معین، عدم جهت دهی وشکل دهی  رفتار فرزند و تنها حمایت‌کننده بودن.

نتیجه: فرزند ناپخته و بدون احساس مسئولیت بار می‌آید، همرنگ جماعت می‌شود، قدرت مدیریت و رهبری پیدا نمی‌کند و...

3- بی‌تفاوت: غافل بودن از وضعیت فرزند، وقت نگذاشتن، متوجه خود بودن و هرچیز را برای خود خواستن!

نتیجه: تکانشی بار آمدن فرزند، بروز رفتارهای بزهکارانه، انحراف اخلاقی، اعتیاد به مواد مخدر، الکل و...

4-  با اقتدار: گرم، قاطع، داشتن هنجارها و ارزش‌های مشخص، انتظارات و توقعات متناسب با توانایی‌ها و نیازهای تحولی کودک، بها دادن به استقلال فرزند، انجام بحث‌های منطقی و روشن، توجیه منطقی مسائل، سپردن مسئولیت نهایی به فرزند.

نتیجه:  فرزند؛ باکفایت، مسئول، مطمئن به خود، سازگار، خلاق و مشتاق فراگیری بارآمده و در تحصیل و مهارت‌های اجتماعی مطلوب به موفقیت می‌رسد.

وقتی پدر و مادر با برخوردهای سازنده خود، فرزندان را جهت دهی نموده و شکل دادند، فرزندان مسئول، ساخته شده و موفق،

منبع : tebyan.net