نترس، کنارت هستم

جانوران بزرگ جثه ، صداهای بلند ، تاریکی ، تنها خوابیدن ، موجودات خیالی مانند« لولو» و غیره ، همه و همه عواملی هستند که سبب ایجاد " ترس" در کودکان می شود . بر والدین محترم لازم است که با این عوامل آشنا شوند و راه مقابله با آن را بیاموزند . این مقاله ، ضمن یادآوری  علت ترس کودکان ، روش های صحیح برخورد با آنان را توضیح می دهد .

نوع و میزان ترس کودک بستگی به چندین عامل دارد : سن ، تجارب گذشته ، میزان رشد ذهنی ، ارزش های اجتماعی – فرهنگی خانواده و میزان و درجه ی امنیت وی.

دختران ، بیشتر ازپسران و کودکان باهوش نیز - به لحاظ درک زودتر منابع خطر و خطرهای خیالی که در ذهن خود می پرورانند - بیشتر از سایر کودکان می ترسند.

برخی مواقع وجود ترس ، برای حفظ حیات کودک لازم است . ترس ، سبب می شود تا کودک به تنهایی از خیابان عبور نکند و یا دقت نموده و شیوه ی درست رد شدن از خیابان را یاد بگیرد . با وجود این ، گاه ترس های کودکان منجر به بروز رفتارهایی مانند چسبیدن به والدین ، گریه ، فرار یا لرزش می شود که نه تنها فایده ای ندارد ، بلکه مضر نیز می باشد .

کمک به کودکان برای غلبه بر ترس ، نه تنها سبب کاهش ترس آنان می شود ؛ بلکه به بهبود رابطه شان با والدین کمک می کند وسبب می شود تا به والدین ، به عنوان

منبع : tebyan.net