تشویق(1) - تشویق (2) - تشویق(3) - تشویق (5)

تشویق عادت نشود!!!!

تشویق برای ایجاد رفتارهای مثبت بسیار مفید است، اما تا زمانی که رفتار مثبت ایجاد شود و ثبات پیدا کند.

زمانی که به ثبات این رفتارها مطمئن شدید بهتر است تشویق را از حالت مداوم و پیوسته خارج کنید. به این صورت که به آن تنوع بدهید

مثلاً:تشویق های کلامی و غیر کلامی و جایزه و فعالیت مورد علاقه و ......

و پس از آن فاصله تشویق ها را زیاد کنید.

مثلاً هر پنج پاسخ مثبت، یک تشویق،بعد هر چهارتا یک تشویق ،بعد هر هفت تا یک تشویق.....

                                                              

                                                              

  فهیمه کهتری

  کارشناس ارشد روانشناسی

  عکس کودک:وانیا بهلولی4ساله از تهران

منبع : tebyan.net