جهانى که در آن زندگى مى کنیم به سرعت در حال تغییر است و این تغییرات مشکلات جدیدى را با خود به همراه دارد. افرادى که خلاقیت بیشترى دارند ، قالب هاى فکرى را در هم شکسته و به پدیده ها از زاویه دیگرى نگاه مى کنند. کودکان خلاق و داراى مهارت تفکر و انتقاد ، بهتر مى توانند به درک تازه اى از پدیده ها دست یابند و مشکلات شان را استادانه حل کنند.

خلاقیت کودکان را با روش هاى مختلف مى توان تقویت کرد. به نظر مى رسد «بازى» نقش مهمى در پرورش تفکر خلاق در کودکان دارد.

بازى براى پرورش خلاقیت

خلاقیت بارز ترین شکل خودباورى است. هیچ چیز براى کودکان خشنود کننده تر از این نیست که بتوانند خودشان را آشکارا و بدون هیچ قضاوتى مطرح کنند. توانایى خلاق بودن یعنى خلق چیزى از احساسات و تجربیات ، مى تواند بهداشت روانى (عاطفى) کودکان را پرورش دهد . تجربیاتى که کودکان در طول سال هاى نخست زندگى دارند مى تواند به طور قابل توجهى رشد خلاقیت آنها را افزایش دهد.

اهمیت فرآیند خودباورى

آن چه در هر فعالیت خلاق مهم است فرآیند خودباورى است.

تجربیات خلاق به آموزش آن چه یک کودک ممکن است فکر یا احساس کند کمک مى کند. همچنین خلاقیت به فراهم آوردن فرصت هایى براى سنجش افکار نوین، روش هاى جدید تفکر و حل مسأله کمک مى کند . فعالیت خلاق به شناخت و تمجید از خصوصیات منحصر به فرد هر کودک کمک مى کند. همچنین فرصت هاى عالى را براى خاص کردن آموزش و تمرکز روى هر کودک فراهم مى آورد.

فرصت هایى براى خلاقیت

کودکان براى بازى و تفکر خلاق به فرصت هاى زیادى نیاز دارند . کار خود را با فراهم کردن فعالیت هایى بر اساس علایق و افکار کودکان شروع کنید . این بدان معنى است که چطور با جدیت به آنچه کودکان مى گویند گوش کنیم . براى این منظور، ضبط نوار و نوشتن مکالمات آنها ، همچنین یادداشت بردارى و مرور آنها براى معلمان بسیار سودمند است . با دقت طیف گسترده اى از موضوع ها و تجربیّات خلاق را عرضه کنید . خلاق بودن چیزى فراتر از نقاشى یا رنگ آمیزى است . امکانات نامحدودى همچون عکاسى، موسیقى، گردش علمى، کار با سیم ، کاغذ ، چوب و آب یافت مى شود . فراهم کردن فرصت هاى زیاد براى کشف موضوع ها و پیگیرى ایده هاى کودکان خیلى مهم است این شامل فرصت هاى فکر کردن درباره چگونگى برنامه ریزى طراحى ، آزمایش و تجدید نظر ایده هاست . گفت وگوى به موقع درباره این عقاید با دیگران را از جمله کودکان و معلمان فراموش نکنید.

بازى خلاق

یکى از مهم ترین انواع فعالیت خلاق براى بچه هاى کوچکتر، بازى خلاق است . هنگامى سخن از بازى خلاق مى شود که کودکان چیزهاى آشنا و ساخته شده را با یک روش جدید و غیر معمول به کار مى برند، یا سرگرم ایفاى نقش یا بازى خیالى هستند . هیچ چیز روح خلاق را بیشتر از بازى خلق الساعه تقویت نمى کند.

بازى یک کار جدى براى نوجوانان است و دادن فرصت جهت آزادانه بازى کردن براى سلامتى آنها حیاتى است.

حتى در آغاز دوران کودکى بازى رشد جسمى کودکان را با افزایش درک حسى و مهارت هاى حرکتى پرورش مى دهد . از طریق بازى و تکرار مهارت هاى فیزیکى اساسى، کودکان توانایى هایشان را تکمیل و به طور فزاینده اى در کارهاى فیزیکى مشکل، مهارت پیدا مى کنند . بازى رشد ذهنى و روش هاى جدید فکر کردن و حل مسأله را پرورش مى دهد .

از طریق بازى گروهى ، کودکان با بسیارى از چالش هاى ذهنى که به اندازه گیرى، تساوى، تعادل، شکل پذیرى، روابط فضایى و ویژگى هاى فیزیکى مربوط مى شود ، مواجه مى شوند.

یکى از مهم ترین فایده هاى بازى ، تأثیر آن بر رشد اجتماعى است. تعاملات اجتماعى بازى گرایانه از همان لحظه تولد شروع مى شود. با انجام بازى دراماتیک ( نمایشى ) کودکان بتدریج یاد مى گیرند ، به نیازهاى یکدیگر توجه کنند و به ارزش ها و دیدگاه هاى متفاوت ارج بگذارند .

از طریق بازى، کودکان در ابراز احساسات و کنترل آنها توانمند مى شوند.

 بازى به کاهش استرس کودکان کمک مى کند .

آنها مى توانند فقط خودشان باشند؛ نیازى نیست که مطابق معیارهاى بزرگسالان در طول بازى رفتار کنند ،بازى فرصت رسیدن به مهارت در محیط را به آنها مى دهد . آنها از طریق تخیلات شان به کنترل تجربه مى پردازند و در جریان بازى، انتخاب و تصمیم گیرى شان را تمرین مى کنند . بازى به پیشرفت و توسعه دیدگاه منحصر به فرد کودکان و شیوه فردى بیان خلاق کمک مى کند. بازى بیانگر واکنش هاى منحصر به فرد و شخصى کودک به محیط است. بازى یک فعالیت خود بیانگرى است که قدرت تخیل کودکان را به کار مى گیرد . بازى یک شکل آزاد و بدون محدودیت است و هنگام بازى، کودکان براى ارزیابى و شکل گیرى افکار جدیدشان و تجربه عقاید پیشین خود داراى استقلال هستند.

فرصت هایى که بازى براى کنترل و استقلال فراهم مى آورد، موضوعى مهم براى هر کودک و به خصوص نوجوانان است. روش هایى براى تشویق بازى در کلاس وجود دارد. همچون مراقبان خودمان باید مواظب باشیم که از تسلط بر بازى اجتناب کنیم.

بازى بهتر است نتیجه افکار کودکان باشد

 از طریق بازى ما باید سعى کنیم توانایى هاى کودکان را براى ابراز خود پرورش دهیم . همچنین باید کودکان را به گونه اى کمک کنیم که با الهام هاى خود بازى را پایه گذارى کنند. هدف ما برانگیختن بازى و تشویق خشنودى و رضایت کودکان در بازى با یکدیگر است نه کنترل آن. به بازى توجه کنید، براى آن برنامه ریزى کنید وآن را تشویق کنید تا یاد بگیرید چطور بازى کودکان را از طریق توضیح ها و سؤال ها گسترش دهید .

ایده هاى خلاق را با تشویق آن ها براى مواجه شدن با کاربردهاى جدید و نامتعارف وسایل برانگیزید . سعى کنید خودتان را در معرض ایده هاى جدید و اصیل قرار دهید و کودکان را براى مواجه شدن با بیش از یک راه حل یا جواب تشویق کنید . در مورد وسایل بیش از حد محدود کننده دقت کنید و سعى کنید وسایل بازى اى را در اختیار داشته باشید که در صورت درخواست کودکان سهل الوصول باشد.

تجهیزات را به گونه اى مورد استفاده قرار دهید که مشوق روش هاى قدرت تخیل کودکان باشد . از تهیه اسباب بازى و وسایلى که هر کارى را براى کودکان آسان مى کند و جایى را براى تخیل باقى نمى گذارد خوددارى کنید . میزان مناسب و متعادلى از وسایل را براى بچه ها فراهم کنید و با تغییر دایمى آنها یا تغییر مکان شان آنها را مهیج جلوه دهید .

منبع : tebyan.net