تضاد و تعارض در کودکان ( قسمت دوم )

در قسمت قبل در مورد معنی و مفهوم تضاد و تعارض ، جلوه ها و نشانه ها و انواع تضاد و تعارض بحث نمودیم اینک می خوانیم ...

عصاره تضاد وتعارض

عصاره و اساس تعارض در آدمی آن است که فرد در آن واحد نمی تواند در دو جهت مخالف حرکت کند و دو مقصد ضد و نقیض از نظر وصول را به دست آورد. گاهی تعارض در خانواده با مرگ و میر یکی از والدین پدید می آید . پدر می میرد، مادر ازدواج  می  کند و یا برعکس . کودک در تعارض است ؛ زیرا از یک سو پدر یا ماد ر را دوست دارد و از سوی دیگر ناگزیر است با خواست و تصمیم او در ازدواج مجدد مخالفت کند ؛ چون ناپدری یا نامادری را نمی پسندد. حاصل این گونه تضادها با خصومت متجلی می گردد.

فروید ریشه و اساس همه کشمکش ها و منازعات درونی را تضاد های دوران طفولیت ذکر می کند که درجریان رشد شخصیت واپس زده می شود. خانواده نقشی را از او می طلبد که موافقت با آن دشوار است . یا فرد خواستار آن است که به سوی لذت روی آورد و از هرچه که برای او لذتبخش نیست فراری است . بنابراین در برخورد  بین این دو ، تعارض پدید می آید. این وضع در مورد تأثیر عمل در انگیزش ها و تمایلات و احتیاجات و اعتقادات در دوران کودکی هم صادق است.

آدمی در برابر فشار حاصل از تعارض ، واکنش خود را  در سه مرحله  بروز می دهد .

1-    آمادگی بدنی : برای مقابله با وضع ناسازگار در این مرحله ، حرکات ارادی در آدمی متوقف می شود، ضربان قلب سریع شده و خون بیشتری به مغز و جمجمه می رسد . قابلیت انعقاد خون در آنان بسیار می شود ، گرفتگی تنفس برای آنان به وجود می آید ، مردمک چشم فراختر می شود ، حتی مو بر تن آدمی راست می شود و ... .

2-    مقاومت در برابر فشار : در این مرحله فشارخون در افراد بالا می رود ؛ از غدد فوق کلیه ، مخصوصاً از بخش قشری آن ترشح زیاد می شود ؛ در طپش قلب اختلال پدید می آید.

3-    مرحله واماندگی : او بر اثر ایستادگی ها و مقاومت ها به مرحله ای می رسد که درمی یابد منابع بدنی به انتها رسیده است ؛ قدرت مقاومت ازمیان رفته است؛ غده  فوق کلیه دیگر قادر به ترشح بسیار نیست ؛ ناگزیر است در جا بزند و دست از هدف بردارد ؛ خود را تسلیم کند و ...

ماهیت آن

روان شناسان ماهیت تضاد و تعارض را  به شکل مخالفت با هر اکتشاف یا تماس اجتماعی می دانند و می گویند میل به ارضای تمایلات نفسانی و مسئله اخلاق و وجدان گاهی برای کودک تضاد پدید می آورد. طفل می خواهد به پول برسد، شیرینی بخرد، بستنی تهیه کند و ... ؛ بدین خاطر دزدی می کند. بر اثر دزدی برای او شرمندگی در پیش وجدان پدید می آید و دچار تضاد می گردد.

فروید معتقد بود

منبع : tebyan.net