در قسمت قبل به وضعیت کودکانی که لکنت دارند پرداختیم. اینک در ادامه می خوانیم...

بهبودی از لکنت زبان

اضطراب و فشار عاطفی – روانی همواره لکنت زبان کودک را تشدید می کند . به همین دلیل هدف بسیاری از توصیه های درمانی در لکنت زبان کودکان ، این است که حتی المقدور اضطراب و فشارهای عاطفی و روانی کودک را کاهش دهید . موفقیت شما در انجام این کار مهم در این است که بتوانید منشاء و

منبع : tebyan.net